Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - aankoop van voertuigen (gemeente en OCMW) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
29-02-2016
Deadline
23-03-2016 00:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Gemeente Zemst | 1980 Zemst, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34136000 - Bestelwagens
Korte inhoud
aankoop van voertuigen (gemeente en OCMW)
Beschrijving percelen

Perceel 1: PERCEEL 1 GESLOTEN BESTELWAGEN MET LAADKLEP

Beschrijving
PERCEEL 1 GESLOTEN BESTELWAGEN MET LAADKLEP
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34136000 - Bestelwagens

Perceel 2: PERCEEL 2 BESTELWAGEN MET KIPBAK VOOR DE GROENDIENST

Beschrijving
PERCEEL 2 BESTELWAGEN MET KIPBAK VOOR DE GROENDIENST
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34136000 - Bestelwagens

Perceel 3: PERCEEL 3 GESLOTEN BESTELWAGEN OCMW

Beschrijving
PERCEEL 3 GESLOTEN BESTELWAGEN OCMW
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34136000 - Bestelwagens
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
*De inschrijving heeft een servicepunt op max. 15 km van de gemeentelijke werkliedendienst en het ocmw.
truck tower-crane sharing