Aankondiging van een opdracht

Operationele leasing bedrijfswagens

Leveringen
Publicatie datum
24-02-2016
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
EMMAUS VZW | 2800 Mechelen, BE
Opdrachtcodes (CPV)
34144700 - Bedrijfswagens
Korte inhoud
Informatie m.b.t. de opdracht
Deze opdracht heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst met één leasingmaatschappij voor het leveren van bedrijfswagens aan de vzw Emmaüs onder de vorm van een volledige operationele leasing. Het opdrachtgevend bestuur is niet verplicht het voertuig op het einde van het (deel)contract aan te kopen. De tankkaarten voor bedrijfswagens worden verdeeld via een andere overeenkomst en maken geen deel uit van deze opdracht.
De vzw Emmaüs leaset vandaag 78 wagens, multi merken, in 3 referentiecategorieën.
De duur van de raamovereenkomst bedraagt twee jaar en is tweemaal verlengbaar met telkens een jaar. De individuele uitvoeringsopdrachten zullen afgesloten worden voor een periode van 48 of 60 maanden.
De vzw Emmaüs wil dankzij deze opdracht de beste prijs voor de leasing van bedrijfswagens verkrijgen, niet alleen voor de wagens die zijn opgenomen in de inventaris, maar voor alle wagens die gedurende de ganse looptijd van de opdracht geleasd zullen worden. Daarom is het van belang dat de inschrijver de opbouw van zijn maandelijkse leasingprijs op een zo transparant mogelijke manier uiteenzet in zijn offerte.
Daarnaast wil de vzw Emmaüs tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen beschikken over de nodige online hulpmiddelen die:
- de gebruiker toestaan om op een vlotte manier een wagen naar keuze samen te stellen binnen een vooropgesteld budget;
- de vlootbeheerder(s) in de mogelijkheid stellen om op een efficiënte en eenvoudige manier de beheerstaken uit te voeren en rapporten te genereren.
Informatie m.b.t. de vzw Emmaüs
De vzw Emmaüs biedt gezondheids- en welzijnszorg aan. Meer dan 6000 medewerkers staan klaar in een netwerk van meer dan 20 voorzieningen in de provincie Antwerpen om pasklare antwoorden te bieden op elke zorgvraag. Emmaüs is actief in de volgende domeinen:
• Algemene ziekenhuizen
• Geestelijke gezondheidszorg
• Ouderenzorg
• Ondersteuning van personen met een beperking
• Kind, jeugd en gezin
De voorzieningen van de vzw Emmaüs zijn gelegen in de provincie Antwerpen, voornamelijk te Mechelen, Duffel en Zoersel.
Momenteel is één organisatie buiten de vzw toegetreden tot het lopende leasecontract. Het gaat om een organisatie met een aparte rechtspersoon waar vzw Emmaüs mee in het bestuur zit. Deze organisatie wordt mee opgenomen in het raamcontract. Het gaat om vzw woonzorgcentrum Zoersel.
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 60
Kwaliteit: Dienstverlening door de opdrachtnemer - 30
Kwaliteit: Transparantie m.b.t. de opbouw van de leasingprijs - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
De jaarlijkse omzet m.b.t. de operationele leasing van bedrijfswagens moet gemiddeld 10.000.000 euro bedragen over de laatste drie beschikbare boekjaren.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Een lijst met vijf gedocumenteerde en relevante recente leveringen, met minimum vermelding van volgende gegevens:
- Gegevens en telefoonnummer van opdrachtgever
- Vermelding van de bedragen
- Omschrijving van de opdracht
De lijst moet minstens afgestemd zijn op de hierboven beschreven criteria en mag geenszins een standaard referentielijst zijn.
truck tower-crane sharing