TMVW servicelijnen
Aankondiging van een opdracht

AD-ALL-13-025 Raamovereenkomst voor het leveren en aanbrengen van wegmarkeringen.

AD-ALL-13-025 Raamovereenkomst voor het leveren en aanbrengen van wegmarkeringen.

Publicatiedatum
13-12-2013
Deadline
20-01-2014 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
34922100 - Wegmarkeringen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233270 - Schilderen van markering op parkeerterrein
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
De Ganck Bart Chris

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zoals bepaald in art. 61 van het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren

Economische en financiële draagkracht

Een opgave van de gerealiseerde omzet van de laatste drie boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver dient gedurende de laatste 3 boekjaren een totale omzet van minimum € 1 800 000 (excl. btw) te hebben gerealiseerd.
De inschrijver dient gedurende de laatste 3 boekjaren een omzet inzake de activiteiten die rechtstreeks verband houden met deze opdracht van minimum € 1 440 000 (excl. btw) te hebben gerealiseerd.
Op eenvoudig verzoek dient hiervan bewijs te worden geleverd.

Vakbekwaamheid

Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen dient de inschrijver minstens volgende stukken te bzorgen samen met zijn aanbieding:
- een bewijs van erkenning
- relevante referenties (met tevredenheidsattesten)

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver voegt bij zijn offerte:
- het bewijs dat hij is erkend in categorie C3, minstens in klasse 3
(deze klasse is enkel ten indicatieven titel. De feitelijke erkenningsklasse wordt bepaald door het bedrag van de offerte, exclusief BTW).
- minstens drie relevante referenties van gelijkaardige opdrachten, uitgevoerd in de loop van de laatste drie jaar (met een minimum aannemingsbedrag van € 150 000/jaar excl. btw), met tevredenheidsattesten.