Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Wegmarkeringen 2016 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Uitvoeren van wegmarkeringswerkzaamheden op het grondgebied van de stad Sint-Truiden

Publicatiedatum
09-08-2016
Deadline
01-09-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34922100 - Wegmarkeringen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Sint-Truiden
Postadres
Stadskantoor - Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden, BE
Contactpunt(en)
De heer Bart Clerinx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping,
fraude of het witwassen van geld;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of
gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van socilae zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het versterken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage C van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

idem

Vakbekwaamheid

* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
* Een lijst van werken (minimum drie) die de afgelopen drie jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:

idem