Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop OO-voertuig - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
25-02-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Lokale politie zone RIHO-5453 | 8800 Roeselare, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Openbare orde en veiligheid
Opdrachtcodes (CPV)
34114400 - Minibusjes
Korte inhoud
Aankoop OO-voertuig
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Voertuig - 35
Kwaliteit: Motor - 35
Kwaliteit: Prijs - 20
Kwaliteit: Leveringstermijn - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
truck tower-crane sharing