Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - aankoop wagen voor project "De Buurtkar" - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Voorwerp van deze leveringen: Aankoop wagen voor “de Buurtkar”
Leverplaats: Magazijn Brandweer, Puursesteenweg 147 te 2880 Bornem
Het betreft de aankoop van een op maat gemaakte marktwagen die zal dienen als mobiele buurtwinkel voor de verkoop van groenten, fruit en andere levensmiddelen. Tevens zal deze wagen dienst doen als mobiel dienstencentrum waar de burger terecht kan voor informatie i.v.m. sociale dienstverlening en de diensten van het Sociaal Huis en de gemeente Bornem.

Publicatiedatum
10-11-2016
Deadline
06-12-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
34136000 - Bestelwagens
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Bornem
Postadres
Broekstraat 40B, 2880 Bornem, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Lennie Van Leeuwen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17, 43 en 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

attest

Vakbekwaamheid

* De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door een beschrijving te geven van de maat-regelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht, inclusief de dienstverlening, te waarborgen. Deze beschrijving moet gebeuren onder de vorm van een document, dat bij de offerte moet worden gevoegd. In dit document moet worden aangetoond dat de inschrijver in staat is om de gevraagde dienstverlening te leveren.
Binnen deze grenzen kan de aanbestedende overheid aan de inschrijvers bijkomende informatie vragen.

Eventuele minimumeisen:

Bijlage beschrijving technische bekwaamheid