Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Directie bedrijfsvoering: aankoop van niet merkgebonden wisselstukken voor de stedelijke garage - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Directie bedrijfsvoering: aankoop van niet merkgebonden wisselstukken voor de stedelijke garage

Publicatiedatum
17-10-2016
Deadline
14-11-2016 om 14:30
Opdrachtcodes (CPV)
34300000 - Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
De heer Tom Vergote

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

nihil

Eventuele minimumeisen:

Nihil

Vakbekwaamheid

nihil

Eventuele minimumeisen:

Nihil