Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C20/0000257597 - Levering van ontaarde gasolie met laag zwavelgehalte (kwaliteit Extra) voor de tractie per spoor.

Levering van ontaarde gasolie met laag zwavelgehalte (kwaliteit Extra) voor de tractie per spoor.
De gunning van de opdrachten zal het voorwerp uitmaken van drie verschillende notificaties voortkomend uit elk van de drie deelnemende vennootschappen van de NMBS-Groep, hetzij de NMBS N.V., NMBS LOGISTICS N.V. en INFRABEL N.V.
De totale geraamde hoeveelheid voor het eerste contractuele jaar bedraagt ? 24.400 m³, verdeeld als volgt:
- 5 identieke percelen nr. 1 bevattend elk ? 1.450 m³ (hetzij in totaal : 7.250 m³);
- 1 perceel nr. 2 bevattend ? 6.750 m³;
- 1 perceel nr. 3 bevattend ? 5.755 m³;
- 1 perceel nr. 4 bevattend ? 2.650 m³;
- 1 perceel nr. 5 bevattend ? 1.225 m³;
- 1 perceel nr. 6 bevattend ? 90 m³;
- 1 perceel nr. 7 bevattend ? 340 m³;
- 1 perceel nr. 8 bevattend ? 230 m³;
- 1 perceel nr. 9 bevattend ? 75 m³;
- 1 perceel nr. 10 bevattend ? 35 m³.
De raamovereenkomsten zullen afgesloten worden voor de duur van twee jaar vanaf 01/01/2016 en vervolgens maximaal één maal hernieuwbaar zijn, per stilzwijgende verlenging, voor een periode van twee jaar.

Publicatiedatum
11-03-2015
Deadline
16-04-2015 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
09134220 - Dieselbrandstof (EN 590)
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investment
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
B-PI.103 s.13/2
Ter attentie van
Pierre Marichal

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Verlangde bewijsstukken:
De kandidaat dient de volgende documenten aan de aanbestedende overheid te bezorgen:
- een recent attest afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij
hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t.
de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische
wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is;
- een attest waaruit blijkt dat hij noch in faling, noch in liquidatie is.
De leveringen zullen grotendeels moeten worden gefactureerd onder het regime van de volledige vrijstelling van accijnsrechten, zoals voorzien in het artikel
429 §2, f) van de programmawet van 27.12.2004 (op basis van een vergunning van het type « eindverbruiker »).
De kandidaat dient verplicht in zijn deelnemingsaanvraag te verklaren dat hij het statuut bezit dat hem toelaat de gasolie Extra te factureren zowel onder het gewone accijnsregime als onder dit van volledige vrijstelling.

Economische en financiële draagkracht

Verlangde bewijsstukken:
De kandidaat dient de volgende documenten aan de aanbestedende overheid te bezorgen:
- zijn zakencijfer van de laatste drie jaren (in de vorm van een tabel);
- zijn winst/verlies van de laatste drie jaren (in de vorm van een tabel, aangevuld
met de jaarrekeningen).

Vakbekwaamheid

Verlangde bewijsstukken:
BELANGRIJKE OPMERKING: De kandidaat moet duidelijk vermelden op welk(e) perce(e)l(en) zijn deelnemingsaanvraag betrekking heeft.
De kandidaat dient de volgende documenten aan de aanbestedende overheid te bezorgen:
- een lijst van referenties van leveringen van gasolie in ketelwagens (percelen
nr. 1) en/of per tankwagen (percelen nr. 2 t.e.m. 10) gedurende de laatste vijf
jaren, die zijn ervaring in het domein bewijst;
- voor de gasolie te leveren in ketelwagens (percelen nr. 1), een attest dat bewijst
dat hij ofwel beschikt over, ofwel toegang heeft tot één of meerdere
opslagplaats(en) in België, aangesloten op het spoorwegnet;
- voor de gasolie te leveren per tankwagen (percelen nr. 2 t.e.m. 10), een
beschrijvende lijst van het wagenpark waarover hij en zijn eventuele
onderaannemer(s) beschikken (maximum 2 onderaannemers);
- een attest bewijzend dat hij over bergingscapaciteiten beschikt die toelaten een
voor de NMBS voorbehouden voorraad product van 1.000 m³ bestendig in
stand te houden en dit, enerzijds voor het geheel van de toegekende percelen
nr. 1 (levering in ketelwagens) en anderzijds voor het geheel van de
toegekende percelen nr. 2 t.e.m. 5 (levering per tankwagen).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!