Aankondiging van een opdracht

AD-ALL-16-16 Raamovereenkomst voor de operationele leasing van personenwagens

De overeenkomst is een raamovereenkomst die een contractueel kader schept met betrekking tot het vastleggen van de voorwaarden, prijzen, ... van individuele deelopdrachten, betreffende operationele leasing, die in de loop van de gegeven periode zullen toegewezen worden.

Publicatiedatum
28-10-2016
Deadline
16-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
34110000 - Personenwagens
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Leasing
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Decroix Evelien

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Conform art. 61 van het KB van 15 juli 2011

Economische en financiële draagkracht

- solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit

Eventuele minimumeisen:

- De economische en financiële draagkracht van de kandidaat-inschrijver zal worden beoordeeld aan de hand van drie criteria, zijnde solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit. De kandidaat-inschrijver dient aan zijn offerte een nota toe te voegen waarin voor elk van deze criteria wordt bewezen dat ze voldoende zijn om de opdracht tot een goed einde te brengen.
De kandidaat-inschrijver dient zijn motivering inzake de economische en financiële draagkracht te laten attesteren via een bedrijfsrevisor.

Vakbekwaamheid

- Tevredenheidsattesten

Eventuele minimumeisen:

- Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens drie relevante referenties, inclusief tevredenheidsattesten bijvoegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver, als leverancier, in de loop van de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes gelijkaardige opdrachten (operationele leasing van telkens minimaal 50 wagens per overeenkomst) heeft uitgevoerd tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur.