s-Lim cvba
Aankondiging van een gegunde opdracht

Realisatie van een DVMS (dynamisch verkeersmanagement systeem) voor het werkingsgebied van de cvba s-Lim

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
s-Lim cvba
Nationaal identificatienummer
BE0679.631.191
Postadres
Trichterheideweg 8
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Marc Van Wesemael
Telefoon
+32 11266660
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.s-lim.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Vennootschap van privaatrecht

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   overheid met privaatrechtelijk statuut

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Realisatie van een DVMS (dynamisch verkeersmanagement systeem) voor het werkingsgebied van de cvba s-Lim

Referentienummer:   s-lim-2017/01

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Raamcontract (looptijd 120 maanden) voor het leveren, plaatsen, indienststellen en onderhouden van onderdelen voor een dynamisch verkeersmanagementsysteem ten behoeve van gemeenten die deel uitmaken van het werkgebied van opdrachtgever s-Lim cvba, namelijk alle steden/gemeenten behorende tot de geografische omschrijving provincie Limburg met uitzondering van Voeren en met toevoeging van Laakdal. s-Lim cvba fungeert hierbij als een aankoopcentrale in de zin van art. 2, 6° wet inzake overheidsopdrachten 17/06/2016, iuncto art. 2, 7° wet inzake overheidsopdrachten 17/06/2016.

De opdrachtnemer dient bovendien, als partner voor de opdrachtgever, een plan van samenwerking voor te stellen zodat de opdrachtgever gedurende de looptijd van het contract optimaal kan gebruik maken van evoluties en mogelijkheden inzake parkeer- en verkeersmanagement, en waar de opdrachtgever desgewenst samen met de opdrachtnemer proefprojecten kan opzetten om verbetermogelijkheden uit te tes...

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

Munt:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   34923000 - Verkeersregulatieapparatuur

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   kantoren s-lim en gemeenten van het werkgebied s-Lim cvba

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.1.4

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   Niet gespecifieerd

Kwaliteitscriterium - Naam:   Niet gespecifieerd  / Weging:   Niet gespecifieerd

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Toegestane opties (De minimale eisen en specificaties zijn per post voorzien in de technische omschrijving)

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 155-322089

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   s-lim-2017/01

Perceel nr.:   1

Benaming:   Basisopdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2017-525960


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Indicatie van de beoogde diensten/producten die in het technisch bestek van de opdracht zullen opgenomen worden.
- dynamische borden voor weergeven van informatie over de beschikbaarheid van parkings en verkeersinformatie,
- de nodige meet- en telsystemen voor het verzamelen van realtime informatie over de parkeerdruk en verkeersdrukte op en naar parkings,
- centraal beheersysteem inclusief de hosting, service en onderhoud ervan voor dit dynamisch verkeersmanagementsysteem,
- softwarematige koppeling van het centraal beheersysteem
· met de dynamische borden en beheersystemen van parkings,
· met real-time data van De Lijn, Floating Car Data,
· met systemen van verdwijnpalen,
- beschikbaar stellen of faciliteren van de beschikbaarheid
· van app’s inzake optimalisatie van parkeer- en verkeersafwikkeling,
· van meetsystemen voor het bepalen van verkeersdrukte,
· van data van systemen van ANPR-camera’s,
- beschikbaar stellen van data als open data.
Indiciatief wordt de opdracht over de volledige periode van 120 maanden geraamd op EUR 5.000.000

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvanstate.be/?page=index&lang=nl

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-08-2017

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-