Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Gestellen voor slagbomen

Gestellen voor slagbomen van het lichte en zware type

Publicatiedatum
19-04-2013
Deadline
10-06-2013 om 00:00
Opdrachtcodes (CPV)
34942000 - Signalisatie-uitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-P11
Postadres
Marcelbroodthaers 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vanvuchelen Brigitte Marleen

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een identificatiefiche met ten minste de volgende inlichtingen : commerciële benaming, juridische vorm, volledig adres van de sociale zetel, naam van de aangeduide contactpersonen
Indien de kandidaat deel uit maakt van een groep, dient hij de gegevens van de groep alsook het organigram op te geven.
Indien de kandidaat-inschrijver beroep wil doen op een onderaannemer, dient hij de gegevens van de voorgestelde onderaannemer te vermelden.
Indien van toepassing, een intentieverklaring van de moedermaatschappij die er zich toe verbindt op elk moment de verplichtingen te garanderen die voortvloeien uit het bestek. Een verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet in een positie van uitsluiting bevindt conform artikel 60 van het KB van 10 januari 1996. De aanbestedende macht kan, op elk gewenst moment, tijdens de procedure aan de inschrijver vragen deze verklaring te bevestigen met ondersteunende bewijzen. Het neerleggen van valse verklaringen zal ambtshalve tot uitsluiting leiden.
Het meest recente attest, afgeleverd door een instantie van sociale zekerheid, waaruit blijkt dat de kandidaat in regel is met de sociale bijdragen.
De kandidatuur dient in 2 exemplaren ingediend te worden, één onder papier vorm en één onder electronische vorm volgens volgende formaat: Kandidatuur_naam van de leverancier_10C-refertenummer.

Economische en financiële draagkracht

De kwalitatieve selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van hun economische, financiële en technische capaciteiten. De kandidaten moeten beantwoorden aan de volgende selectiecriteria:
De kandidaat dient naar ons te sturen:
- zijn zakencijfer van de laatste 3 jaren (in de vorm van een tabel). Dit cijfer moet minstens 3.000.000 Euro/jaar bedragen opdat de kandidatuur geaccepteerd wordt.
- zijn winst/verliescijfers van de laatste 3 jaren (in de vorm van een tabel)
Indien de kandidaat niet de fabrikant is, dienen deze inlichtingen ook betrekking te hebben op de fabrikant.

Vakbekwaamheid

De kandidaat dient ons de volgende bewijsstukken te laten geworden:
- ervaring in het domein van overwegen
- zijn referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 3 jaren (leveringsjaren en jaarlijkse hoeveelheden)
- het bestaan van een kwaliteitscontrole
Indien de kandidaat niet de fabrikant is, dienen deze inlichtingen ook betrekking te hebben op de fabrikant
Infrabel behoudt zich het recht voor een audit uit te voeren bij de firma's die zich kandidaat gesteld hebben. Deze audit moet aantonen dat zij voldoen aan de gestelde basisvereisten in het domein.
De aanbesteder zal de realisatie van de stukken enkel toevertrouwen aan de firma's van wie de hierboven vermelde inlichtingen werden overgemaakt.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!