Aankondiging van een opdracht

Aankoop 2 watertankcontainers

Aankoop 2 watertankcontainers

Publicatiedatum
19-09-2016
Deadline
21-10-2016 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
34144213 - Brandweerwagens
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant
Postadres
Terbankstraat 20, 3001 Heverlee, BE
Contactpunt(en)
Van den Broek Valerie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Attest van de verzekeringsmaatschappij waaruit de gevraagde verzekering blijkt.
Ingevulde en ondertekende bankverklaring.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van gelijkaardige leveringen die gedurende de afgelopen vijf jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

minimum 3 gelijkaardige leveringen