Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveren en monteren van een standaard bedrijfswageninrichting voor L1H2 voertuigen - dienst Power Distribution.

Leveren en monteren van een standaard bedrijfswageninrichting voor L1H2 voertuigen - dienst Power Distribution.

Publicatiedatum
16-12-2016
Deadline
23-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Thoelen Lode

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kwalitatieve selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van hun economische, financiële en
technische capaciteiten.
Het bestek wordt slechts opgestuurd na de selectie van de kandidaturen!
Iedere inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een verklaring op erewoord naar behoren ondertekend en gedateerd door een wettige vertegenwoordiger van het bedrijf (er moet een document worden ingediend dat de ondertekeningsbevoegdheid van deze persoon aantoont), waarin hij bevestigt dat hij zich niet in één van de gevallen bevindt opgesomd in art. 66 tot en met art 69 van het KB van 16 Juli 2012. De Aanbestedende Overheid kan, in welk stadium van de procedure ook, nagaan of de Inschrijver zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in art. 66 tot en met art 69 van het KB van 16 Juli 2012. Conform art 13 van het KB van 14 januari 2013 is het de opdrachtnemer verboden het geheel of een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen aan een aannemer, leverancier of dienstverlener die zich in een van de gevallen bevindt bedoeld onder art 66.
De inschrijver dient bij zijn aanvraag tot deelneming een attest in waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de vereisten inzake de betaling aan de bijdragen voor de sociale zekerheid. Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.
De kandidaat of inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming, een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.
Concreet vragen we de volgende attesten :
- Het recentste attest (met droogstempel) laten geworden, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is.
- Een recent “fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten”(< 3 maand) of een verklaring onder ede of een getuigschrift volgens de voorwaarden die gelden in de lidstaat waarin zij gevestigd zijn.
- Een recent attest van niet-faillissement bij de Kamer Van Koophandel (<3maand) of een verklaring onder ede of een getuigschrift volgens de voorwaarden die gelden in de lidstaat waarin zij gevestigd zijn.
- Een recent uittreksel uit het strafregister (<3maand) of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document afgegeven door een gerechtelijke of overheidsinstantie in het land van oorsprong of herkomst.
- Een verklaring op erewoord (in annexe van deze publicatie).

Economische en financiële draagkracht

De volgende criteria zullen door Infrabel worden gebruikt om het aantal kandidaten waarmee Infrabel wenst verder te werken, te beperken:
- Een attest van een verzekeringsovereenkomst "burgerlijke aansprakelijkheid", die de materiële en lichamelijke schade dekt die door zijn werknemers wordt berokkend tijdens de uitvoering van de opdracht.
- Het totale zakencijfer van de kandidaat moeten minstens 750.000 Euro zijn (voor het boekjaar 2015), opdat de kandidatuur geaccepteerd wordt.

Vakbekwaamheid

De kandidaat moet;
- Aantonen dat minstens 5 voertuigen per week kunnen omgebouwd worden, gestaafd aan de hand van minimum twee referenties;
- Aantonen dat de laatste drie jaar minimum 100 voertuigen per jaar werden omgebouwd.
- Aantonen dat grotere bestelwagens (? L2H2) kunnen ingericht worden;
- Aantonen dat de bedrijfswageninrichting, tot 10 jaar na de initiële montage, moduleerbaar en overbouwbaar is.
- Beschikken over een stock wisselstukken tot 10 jaar na de initiële montage.
- Aantonen (locatie servicepunten opgeven) dat een after-sales service kan geleverd worden, waarbij de verplaatsingstijd voor de voertuigen vanuit onze vestigingen maximaal 120 minuten mag bedragen. Onze vestigingen zijn te: Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Denderleeuw, Brugge, Kortrijk, Luik, Verviers, Ronet, Namen, Jemelle, Aarlen, Charleroi, La Louvière, Bergen en Ath;