Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Operationele leasing van auto's

De doelstelling van deze tender is het tot stand brengen van een optimale prijs/kwaliteitsverhouding, met de nadruk een wezenlijke kostenverlaging te realiseren en te onderhouden.
Het uitgangspunt is vier Leasemaatschappijen te selecteren. Bij elke bestelling zal een minicompetitie gehouden worden tss deze vier Leasemaatschappijen.


Datum van verzending van deze aankondiging
21-08-2018
Publicatiedatum
22-08-2018
Deadline
21-09-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
34115000 - Overige personenwagens
66114000 - Financiële leasing
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Elia System Operator
Postadres
Keizerslaan 20
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
Ignaas.DeValkenaere@elia.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-