Aankondiging van een opdracht

Radiofarmaca

De aanbestedende overheid zal overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten optreden als opdrachtencentrale voor verbonden entiteiten.
Zo zijn Gasthuiszusters Antwerpen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, az Monica, az Nikolaas en az Sint-Blasius (Onze Lieve Vrouw Van Troost vzw) verbonden via het “Optimus Hospital Procurement Platform”.
Dit is de naam van het initiatief dat deze Vlaamse ziekenhuizen genomen hebben op het vlak van samenaankoop.
Meer informatie over Optimus is terug te vinden op www.optimushospitals.be.
Verbonden entiteiten hebben de mogelijkheid maar niet de verplichting om gebruik te maken van de resultaten van deze procedure.
Deze opdracht betreft de levering van radiofarmaca meer bepaald Tc99m-generatoren, koude kits en warme kits.
Radiofarmaca zijn geneesmiddelen die radioactiviteit naar een bepaald orgaan in het lichaam brengen. Doorgaans worden radiofarmaca via een injectie toegediend.
Radiofarmaca worden gebruikt op de afdeling nucleaire geneeskunde.
Een groot deel van de radiofarmaca wordt ingezet voor diagnostiek. Hierbij wordt via een nucleair onderzoek getracht ziekten of afwijkingen aan organen zichtbaar te maken. Dit is mogelijk doordat de uitgezonden straling van het radiofarmacon wordt opgevangen door specifieke scanners. Een scanner, zoals bijvoorbeeld de SPECT en PET/CT, kan de straling omzetten in een beeld van een orgaan. Dit wordt een scintigram genoemd. De nucleair geneeskundige beoordeelt het scintigram en kan vervolgens iets zeggen over hoe een bepaald orgaan functioneert. Er zijn ook radiofarmaca die voor therapie worden gebruikt. Deze radiofarmaca zenden straling uit dat weefsel kapot straalt. Het meest bekende voorbeeld zijn radioactieve jodium capsules. Deze stralen een deel van de schildklier weg en kunnen zo bijvoorbeeld ziekten van de schildklier genezen.
Een technetium-99m generator, of in de volksmond ook wel een 'technetium koe' of 'moly koe' genoemd, is een apparaat dat wordt gebruikt om uit het metastabiele isotoop 99mTc (van technetium) te halen uit een bron van molybdeen-99 dat vervalt. 99Mo heeft een halfwaardetijd van 66 uur en kan hierdoor gemakkelijk worden getransporteerd over lange afstanden naar ziekenhuizen. Daar wordt ter plaatse het vervalproduct technetium-99m gewonnen (met een halfwaardetijd van slechts 6 uur, lastig voor transport) en gebruikt voor een verscheidenheid van nucleaire geneeskunde diagnostische procedures, waarbij de korte halfwaardetijd zeer nuttig is.
Koude kits worden in combinatie met de Tc99m-generator gebruikt. De koude kits bevatten bepaalde chemicaliën die 'gemengd' worden met het Tc99m dat van de generator 'afgetapt' wordt. Deze radiofarmaca worden dus ter plaatse in het ziekenhuis aangemaakt.
Warme kits (=bereide isotopen) bevatten reeds actieve componenten en worden 'klaar voor gebruik' aangeleverd.

Publicatiedatum
18-05-2015
Deadline
03-07-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09344000 - Radio-isotopen
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Postadres
Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde, BE
Contactpunt(en)
De heer Filip Vermijlen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

meer dan 1.000.000 euro incl. BTW (raming over 4 jaar)

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

* Minimum jaaromzet (excl. BTW) van 1 miljoen euro (op basis van 2014).
* Geen negatief eigen vermogen

Vakbekwaamheid

* Een referentielijst met contactpersoon, naam, telefoonnr. en emailadres

Eventuele minimumeisen:

Minimum 5 ziekenhuizen met minstens 500 officiële ziekenhuisbedden als referentie (klant tijdens 2014).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1858 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!