Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Levering van vervangstukken en producten voor het onderhoud en de herstelling van het voertuigenpark van VIVAQUA, naargelang van onze behoeften, van 01-01-2015 tot 31-12-2018

Raamovereenkomst betreffende de levering van vervangstukken en producten voor het onderhoud en de herstelling (algemeen mechanisch materieel, elektrisch materieel, ontsteking, injectie, …) van het voertuigenpark van VIVAQUA, naargelang van onze behoeften, van 01-01-2015 tot 31-12-2018.
Drie percelen die afzonderlijk kunnen worden gegund naargelang van de plaats van levering:
- Perceel 1: Garage van het Technisch Centrum Linthout
- Perceel 2: Garage van Vedrin
- Perceel 3: Garage van Ecaussinnes

Publicatiedatum
11-07-2014
Deadline
04-08-2014 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
34330000 - Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
34640000 - Zelfrijdende elementen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BE3 - RÉGION WALLONNE
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIVAQUA
Postadres
Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
VIVAQUA
Ter attentie van
De Vertegenwoordiger van de Leidende Dienst

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het indienen van een aanvraag tot deelneming aan de opdracht wordt de kandidaat verondersteld op erewoord te verklaren dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in de paragrafen 1 en 2 van artikel 66 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in speciale sectoren.
VIVAQUA behoudt zich het recht voor om, ofwel bij de kandidaat, ofwel rechtstreeks bij derden, deze verklaring te controleren.
De kandidaat is bovendien verplicht om bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen:
? een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid over het voorlaatste verlopen kwartaal vóór de uiterste datum van indiening van de offertes waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn sociale bijdragen; de kandidaat afkomstig van een andere lidstaat van de Europese Unie voegt een soortgelijk attest bij, conform §2 van artikel 67 van voornoemd Koninklijk Besluit;
? attesten waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn professionele fiscale verplichtingen inzake directe belastingen en btw, in de zin van artikel 68 van voornoemd besluit;
? een recent uittreksel uit het strafregister van de onderneming.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat moet zijn economisch en financieel vermogen aantonen door een verklaring op erewoord betreffende zijn omzet in verband met de leveringen bedoeld in deze opdracht (levering van vervangstukken en producten voor het onderhoud en de herstelling van het voertuigenpark); het gaat hier om de omzet die werd behaald in elk van de laatste vijf boekjaren.

Vakbekwaamheid

Klasse: N/A, Categorie: N/ADe kandidaat moet aantonen dat hij over de technische capaciteit beschikt om de opdracht uit te voeren. Daartoe voegt hij bij zijn kandidatuur:
? een lijst met minstens twee referenties van vergelijkbare/soortgelijke opdrachten (levering van vervangstukken en producten voor het onderhoud en de herstelling van voertuigenparken) uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar vóór de bekendmaking van deze opdracht; de lijst in kwestie bevat of moet vergezeld zijn van een volledige en nauwkeurige beschrijving van elk van de vermelde referenties; de kandidaat voegt voor elk van deze referenties een getuigschrift van goede uitvoering van de klant bij of vermeldt de juiste gegevens van een contactpersoon bij die klant;
? een beschrijving van het assortiment van vervangstukken die zouden kunnen worden voorgesteld met het oog op de uitvoering van de opdracht;
? een beschrijving van de logistieke organisatie die voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking kan worden gesteld.
Gesteld dat de kandidaat een beroep doet op de capaciteiten van derden om aan te tonen dat hij de opdracht kan uitvoeren, moet hij absoluut bij zijn aanvraag tot deelneming voegen:
? het bewijs dat deze derde(n) zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt (bevinden), in overeenstemming met de hierboven vermelde eisen;
? het bewijs dat deze derde(n) beschikt (beschikken) over de technische capaciteit om de opdracht uit te voeren, in overeenstemming met de hierboven vermelde eisen;
? een schriftelijke verbintenis van deze derde(n) om alle nodige middelen ter beschikking van de inschrijver te stellen.
Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bestek ontvangen; de kandidaten die willen dat hun aanvraag tot deelneming in aanmerking wordt genomen, moeten de voornoemde documenten dan ook absoluut indienen binnen de gestelde termijn.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2081 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!