Rectificatie

Leveren en/of plaatsen van verticale signalisatie langs autosnelwegen en gewestwegen in de provincie West-Vlaanderen.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17468
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Bert Brugghe
Telefoon
+32 50404901
E-mail
bert.brugghe@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308891

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308891

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren en/of plaatsen van verticale signalisatie langs autosnelwegen en gewestwegen in de provincie West-Vlaanderen.

Referentienummer: AWV W-Vl-18/07_X30/0/339_EVDV -F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 34942000 - Signalisatie-uitrusting

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht heeft als doel leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden op gewest- en autosnelwegen, meer bepaald in de districten:
- D311 – district Brugge
- D312 – district Kortrijk
- D313 – district Ieper
- D315 – district Oostende
- D316 – district Pittem

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-513778

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht 1 In “art.32 Elementen die in de prijzen begrepen zijn”, zou onderstaande dienen geschrapt. ALLE WERFSIGNALISATIE met inbegrip van het gebruik van botsabsorbeerders op wegen waar de snelheid hoger is dan 90 km/uur. Dit geldt zowel voor het plaatsen als voor het instandhouden en verwijderen van de werfsignalisatie, zoals onder meer: a. verkeerskegels tussen en /of voor en achter het voorste en /of achterste werkend tuig ter afbakening van de werkzone(s) van korte duur; b. verkeerskegels tussen het eventueel voorgeschreven bijkomend signalisatievoertuig en het werkend tuig, waar nodig. c. seingevers met handbordjes C3 en met rode reflecterende jas, voor kortstondige totale verkeersonderbreking, ed…, waar nodig. d. afspraken inzake ondersteuning door lokale of federale politie De aanbestedende overheid is van oordeel dat de betreffende werfsignalisatie behoort tot de 4° en/of 6° categorie. Het eventueel door de aanbestedende overheid opgelegd gebruik van bijkomende (voor)signalisatievoertuigen, al dan niet met botsabsorbeerder, is evenwel een aannemingslast en wordt niet vergoed, met uitzondering van de locaties waar méér dan drie botsabsorbeerders worden voorgeschreven in het dienstorder MOW/AWV/2015/8. Alleen in die gevallen wordt de vierde, vijfde, … botsabsorbeerder wel vergoed, mits uitdrukkelijk vermeld in het dienstbevel; De opening van de offertes wordt verplaatst naar vrijdag 29 juni 2018 om 10u45

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!