Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C27/0000340886 - Levering van 8 ergonomische werkstanden voor de montage en demontage van draaistellen van de MR08

Levering van 8 ergonomische werkstanden voor de montage en demontage van draaistellen van de MR08

Publicatiedatum
29-11-2016
Deadline
21-12-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34940000 - Spoorweguitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investments
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
10-14 B-PI.122
Ter attentie van
Kaatje Van Nieuwenhuyse

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat dient aan te tonen dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen voor deelname bevindt die zijn vermeld in art. 66 KB 16.7.2012 en voegt daartoe bij zijn aanvraag tot deelneming de volgende documenten:
1. een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij zich niet in een toestand van faillissement, vereffening, gerechtelijke reorganisatie of een vergelijkbare toestand bevindt,
2. een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan alle beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd,
3. een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
4. Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de inschrijver niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld,
5. een verklaring op erewoord dat de inschrijver bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan.
Wanneer één of meerdere van de hierboven aangehaalde documenten of getuigschriften niet worden uitgereikt in het betrokken land, kunnen ze worden vervangen door overeenstemmende documenten of een verklaring onder eer of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Economische en financiële draagkracht

6 - De kandidaat moet zijn omzet + winst/verlies-resultaten over de laatste 3 jaar bezorgen (opgave in tabelvorm; aangevuld met de jaarrekeningen).

Vakbekwaamheid

7 - De kandidaat moet een referentielijst bezorgen van vergelijkbare opdrachten aan andere bedrijven in het spoorwegdomein gedurende de laatste 5 jaar.