Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van brandstoffen voor de werktuigen en voertuigen van de gemeente en het OCMW Kruibeke 2016 - 2019 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

aankoop van brandstoffen zowel levering aan de pomp als op de werkplaats

Publicatiedatum
26-10-2015
Deadline
23-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09134200 - Dieselbrandstof
09132100 - Loodvrije benzine
09134100 - Dieselolie
09134210 - Dieselbrandstof (0,2)
09134220 - Dieselbrandstof (EN 590)
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Kruibeke
Postadres
O.L.Vrouwplein 18-21, 9150 Kruibeke, BE
Contactpunt(en)
De heer Kris Heirbaut

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!