Aankondiging van een opdracht

raamovereenkomst levering ziekenwagens (rijbewijs B of C) met een bijhorend onderhoudscontract, opgenomen als verplichte optie, voor de Hulpverleningszone Waasland

1. Levering ziekenwagens (rijbewijs B of C)
De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor minimum 1 jaar en maximum 4 jaar voor levering van ziekenwagens (rijbewijs B of C) voor rekening van de Hulpverleningszone Waasland.
De raamovereenkomst voor levering van ziekenwagens (rijbewijs B of C) is voorzien op een totale afname van ca. 5 stuks gedurende de ganse looptijd:
• Gegarandeerde afname van 2 ziekenwagens
• Afname van 3 extra ziekenwagens afhankelijk van de gestelde behoefte van de aanbestedende overheid gedurende de looptijd van het contract (vermoedelijk 1 in 2017 en 2 in de periode 2018-2019). Deze afnames zijn niet gegarandeerd.
2. Onderhoudscontract
Een bijhorend onderhoudscontract per ziekenwagen (gebaseerd op gemiddeld 40.000 km/jaar) wordt als een verplichte optie opgenomen. De looptijd van het onderhoudscontract is 4 jaar en kan jaarlijks stilzwijgend verlengd worden zolang het voertuig in gebruik is.

Publicatiedatum
23-09-2016
Deadline
27-09-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34114121 - Ambulances
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hulpverleningszone Waasland
Postadres
Nijverheidsstraat 33, 9100 Sint-Niklaas, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Raamovereenkomst voor leveren van ziekenwagens voor een hulpverleningszone die 7 gemeenten en 9 brandweerposten omvat

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

de verklaring is niet ouder dan 3 maanden op datum van opening van de offertes

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

de lijst vermeldt minimaal 3 afnemers (Belgische brandweerdiensten of andere instanties actief in de Dringende Medische Hulpverlening)