Aankondiging van een opdracht

Leveren van gasolie voor verwarming en noodstroomaggregaten aan de UGent en het UZ Gent

Deze opdracht voor aanneming van leveringen omvat de levering van gasolie voor verwarming en noodstroomaggregaten aan de UGent en het UZ Gent.

Publicatiedatum
08-04-2015
Deadline
27-05-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
09134000 - Gasolie
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Gent
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

+/- 270 000 liter

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* De verplichte uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 61, § 1 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld) zijn van toepassing.
Daarnaast kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, een kandidaat of inschrijver die :
- bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
- niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
- niet in orde is met zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
- zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar inzake het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
De kandidaten of inschrijvers verklaren door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgronden bedoeld in §§ 1 en 2 van artikel 61 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren bevinden. De Universiteit Gent zal de toestand van de kandidaten of inschrijvers op dit vlak nagaan.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Vakbekwaamheid

1) De lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar zijn verricht, met vermelding van hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
2) Minimum twee referenties moeten worden gestaafd door certificaten :
a) voor leveringen aan een overheid : de certificaten moeten door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd.
b) voor leveringen aan privaatrechtelijke personen : de certificaten moeten worden opgesteld door de koper. Bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegelaten.
Op verzoek moeten bijkomend opgegeven referenties gestaafd worden door de hierboven vermelde certificaten.

Eventuele minimumeisen:

minimum 2 referenties moeten worden gestaafd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2048 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!