Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop 3 personeelswagens - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

aankoop 3 personeelswagens

Publicatiedatum
28-10-2016
Deadline
25-11-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
34114100 - Hulpdienstvoertuigen
34144213 - Brandweerwagens
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hulpverleningszone 3 - Rand
Postadres
Kruispadstraat 91, 2900 Schoten, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw An Van den Berg

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

aankoop 3 personeelswagens

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.
* * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
De inschrijver kan hiervoor de bijlage B van dit bestek (dat is opgesteld conform bijlage 3 van het KB Plaatsing) invullen en bij zijn offerte voegen. Gebruikt de inschrijver een andere document, dan dient hij zich ervan te vergewissen dat met dit alternatief document nog steeds het doel wordt bereikt dat het model van bankverklaring in bijlage 3 van het KB Plaatsing beoogt. Met de indiening van zijn offerte verklaart de inschrijver te begrijpen dat wanneer de aanbestedende overheid oordeelt dat het beoogde doel niet wordt bereikt, zijn offerte kan worden geweerd.

Eventuele minimumeisen:

Een passende bankverklaring

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Voldoen aan de voorwaarden omschreven in de technische bepalingen van het bestek.