Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C73/0000190680 - Levering (en ondersteuning bij het onderhoud) van dubbeldek bloktreinen met een totale geraamde capaciteit van 145.000 zitplaatsen.

De NMBS wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de levering (en het onderhoud van bepaalde onderdelen) van dubbeldek bloktreinen met een totale geraamde capaciteit van 145.000 zitplaatsen. Hiervoor zullen er in totaal 4 soorten dubbeldek rijtuigen gedefinieerd worden: gemotoriseerde dubbeldek stuurrijtuigen “Bmx”, niet gemotoriseerde dubbeldek stuurrijtuigen “BDx”, dubbeldek rijtuigen met 1e en 2e klasse “AB” en dubbeldek rijtuigen 2e klasse “B”. De rijtuigen zullen hoofdzakelijk afgeroepen worden in vierledige en zesledige treinconfiguratie, daarenboven zullen de rijtuigen compatibel en koppelbaar moeten zijn met de bestaande dubbeldek rijtuigen in het NMBS park (type M5 en M6).
De belangrijkste karakteristieken van deze bloktreinen zijn:
• Dubbeldek motorrijtuigen samengesteld uit één gemotoriseerd stuurrijtuig, gewone rijtuigen en een gewoon stuurrijtuig.
• De maximumsnelheid van het voertuig bedraagt minstens 200 km/h wat de NMBS de mogelijkheid geeft om een optimale dienstregeling uit te werken (toelating voor indienststelling aan 189 km/h in een eerste fase en zodra mogelijk aan 200 km/h).
• Twee spanningen: 3 kV DC en 25 kV AC, want het materieel moet inzetbaar zijn op het volledige Infrabel netwerk.
• Minimaal 4,3 zitplaatsen per lopende meter trein indien in een samenstelling van 6 rijtuigen.
• Koppelbaar en compatibel met bestaande dubbeldek rijtuigen type M5 en M6.
• Comfortabel voor de reiziger met een duidelijk onderscheidbare 1e klasse, voldoende toiletten en een aangenaam klimaatsysteem.
• Uitgerust met de modernste veiligheidssystemen in België (TBL1+, ETCS baseline 3).
• Toelating voor België + in het bestek zal vermeld worden welke grensstations en onder welke voorwaarden.
• Hoge betrouwbaarheid.
• In het bestek zal beschreven worden hoe de Supply Chain en de prijszetting van de wisselstukken zal bepaald worden.
Het betreft een Raamovereenkomst (RO) met een looptijd van 12 jaar. Dit komt overeen met de voorziening voor het moment van gunnen (2014) tot en met de laatste levering (2025). Dit zorgt voor een standaardisatie van het park op langere termijn en is conform de geplande behoefte voor vervanging van oud materieel en de reizigersgroei.
Voor wat betreft het onderhoud zal er voor een veel langere periode een Service Level Agreement (SLA) afgesloten worden met dezelfde firma. Dit richt zich voornamelijk op de levering en beheer van wisselstukken en een zekere betrokkenheid bij de uitvoering van het onderhoud. Deze SLA wordt samen met de RO gegund maar gaat pas in vanaf de levering van de eerste eenheden en blijft duren tot minstens na de eerste revisie (wordt later bepaald in het bestek)
Het volledige dossier van de kandidatuurstelling moet ingediend worden in 4 exemplaren (1 origineel + 3 kopieën) alsook op digitale drager (courant formaat)

Publicatiedatum
23-12-2013
Deadline
20-02-2014 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
34620000 - Rollend materieel
34600000 - Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Central Support
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
B-CS.241 s.13/2
Ter attentie van
Ronny Declercq

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie ook pre-kwalificatie document, te downloaden vanaf http://aankopen.nmbs.be of te bekomen via ProcurementRollingStock@b-rail.be
1. Rechtsvorm van de groepering: Geen enkele bijzondere juridische vorm is vereist. Indien ondernemingen zich met het oog op de indiening van de kandidaatstelling groeperen (i.e. kandidaatstelling vanwege een groepering) moeten de leden van de groepering zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de opdracht en zullen ze, onder hen, aanduiden wie het project bestuurt.
In het geval van dergelijke groepering zijn de selectiecriteria aangeduid met een:
- [A] van toepassing voor elk van de leden van de groepering (Dit wil zeggen dat elk van de leden van de groepering individueel aan dit criterium moeten voldoen);
terwijl de criteria die aangeduid worden met een:
- [C] van toepassing zijn voor de groepering van ondernemingen. (Dit wil zeggen dat de capaciteiten van de verschillende ondernemingen binnen de groepering mogen samengeteld worden).
Criterium: [A] Verplichte eis, template document in te vullen en te ondertekenen [Document 1]
2. Algemene gegevens:
- Naam van de kandidaat
- Organigram van de kandidaat en, in het geval deze deel uitmaakt van een groep van ondernemingen, zijn positie binnen een groep
- Juridische vorm van de kandidaat
- Naam van de aangestelde vertegenwoordiger (mandataris) en van de contactpersoon
- Volledig adres
- Telefoonnummers
- Faxnummers
- E-mailadressen
In het geval van een samenwerking tussen firma’s die zich gezamenlijk kandidaatstellen (groepering) voor dit project dienen bovenstaande gegevens ook voor deze structuur te worden opgegeven.
Criterium: [A] en [C] Verplicht voorzien
3. De kandidaat mag geen loutere vertegenwoordiger zijn.
De kritische taken (Critical Tasks) van het project dienen door de kandidaat zelf te worden uitgevoerd.
De kritische taken van het project zijn het ontwerp en de ontwikkeling, de coördinatie van de productie, de integratie van de systemen, de serieproeven, het bekomen van de toelating voor indienststelling, de indienststelling, de kwaliteitsborging en de dienst na verkoop van het rollend materieel. Deze taken dienen aldus binnen de kandidaat te worden uitgevoerd. De referenties dienaangaande moeten dan ook door de kandidaat zelf worden aangedragen. In het geval van een groepering, zal verzekerd moeten worden dat het lid dat de referenties voor de kritische taken uitvoert ook daadwerkelijk instaat voor de uitvoering van die kritische taken.
Criterium: [C] Verplichte eis
Er dienen verschillende referenties gegeven te worden om te bewijzen dat de kandidaat de kritische taken zelf kan uitvoeren. In het bijzonder geldt dit voor de volgende referenties vermeld onder punt “technische capaciteit”:
- dubbeldeksreizigersmaterieel
- tweespanningstractiematerieel
4. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om in het voorkomende geval een audit ter plaatse uit te voeren om de geldigheid van de gestelde criteria opnieuw te controleren vooraleer over te gaan tot de toekenning van de opdracht.
5. De selectiecriteria blijven gedurende de ganse procedure geldig. Wanneer een geselecteerde kandidaat op eender welk ogenblik tijdens de procedure niet meer aan de selectiecriteria voldoet, behoudt de NMBS zich het recht voor om de kandidatuur van deze kandidaat of de groepering waarvan die kandidaat deel uitmaakt alsnog te weigeren.
6. Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep kan in voorkomend geval een beroep gedaan worden op de financiële en economische capaciteit van zijn moederconcern.
Daarnaast kan de kandidaat ook beroep doen op de financiële en economische capaciteit van een derde-entiteit.
Er zal telkens wel uit de kandidatuur moeten blijken dat de kandidaat wel degelijk zal kunnen beschikken over de financiële en economische middelen en draagkracht van deze derde / van het moederconcern. In het bestek kunnen de modaliteiten en voorwaarden voor dit engagement nog nader worden uitgewerkt.
Criterium: [A] Verplicht te voorzien, template document in te vullen en te ondertekenen [Document 2]
7. Een geldig attest afgeleverd door een organisme van de sociale zekerheid waarbij de kandidaat aangesloten is, waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Criterium: [A] Verplicht te voorzien
8. De kandidaat mag zich niet bevinden in een uitsluitingspositie zoals beschreven in art. 66 §1 van het KB van 16/07/2012 met betrekking tot de plaatsing van overheidsopdrachten speciale sectoren:
Art. 66. § 1. Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor :
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Criterium: [A] De kandidaat dient dit aan te tonen door middel van een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Indien de aanbestedende overheid twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die kandidaten of inschrijvers, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht.
9. De nodige attesten om te verklaren dat de kandidaat zich niet in een uitsluitingspositie bevindt zoals beschreven in art. 66 §2 van het KB van 16/07/2012 met betrekking tot de plaatsing van overheidsopdrachten speciale sectoren:
Art 66. § 2. Overeenkomstig artikel 20 van de wet kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die :
1° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen;
3° bij rechterlijke beslissing dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4° bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
5° niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 67;
6° niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 68;
7° zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt
Criterium: [A] Verplicht te voorzien
Het bewijs dat de kandidaat of inschrijver zich niet in één van de gevallen bevindt, kan geleverd worden door:
1°, 2° of 3°: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan;
5° en 6°: een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land;
4° en 7°:Een verklaring op eer.
Wanneer een document of attest als bedoeld in de punten niet wordt uitgereikt in het betrokken land of daarin niet alle bedoelde gevallen worden vermeld, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
Indien de aanbestedende overheid twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die kandidaten of inschrijvers, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht.
10. Verklaring dat het bestek confidentieel zal behandeld worden en dat de NMBS eigenaar blijft van alles wat er in het bestek vermeld staat.
Criterium: [A] Verplicht te voorzien, template document in te vullen en te ondertekenen [Document 3]
11. Verklaring dat alle wisselstukken aan serieprijzen zullen kunnen worden aangekocht tot 18 maanden voor de laatste levering van treinstellen.
Criterium: [C] Verplicht te voorzien, template document in te vullen en te ondertekenen [Document 4]

Economische en financiële draagkracht

Zie ook pre-kwalificatie document, te downloaden vanaf http://aankopen.nmbs.be of te bekomen via ProcurementRollingStock@b-rail.be
1. De kandidaat moet een verklaring voorleggen van een bank in een EU lidstaat (Rating A+, Standard & Poor’s en die voorkomt op de lijst met banken die een bankgarantie mogen voorleggen) die aantoont dat de kandidaat in staat is om een opdracht van dergelijke omvang uit te voeren.
Criterium: [C] Verplicht te voorzien
2. Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep van ondernemingen moet hij in detail aangeven wat de verhoudingen zijn tussen de verschillende ondernemingen in de groep en hoe hun financiële relaties zich verhouden.
In het geval van een groepering geeft de kandidaat aan wat de verhoudingen zijn tussen de diverse leden.
Criterium: [A] Verplicht te voorzien. Deze informatie zal gebruikt worden om een inzicht te krijgen in de structuur van de groep of de groepering.
3. Na een financiële audit goedgekeurde balans, jaarrekening en jaarverslag van de voorbije 3 boekjaren (In het Nederlands, het Frans of het Engels) van de kandidaat (bij een groepering : voor elk lid van de groepering) en van elke firma op wiens financiële en economische draagkracht de kandidaat zich steunt.
Voor de jaaromzet wordt gekeken naar de totaliteit van de omzet van de kandidaat (desgevallend groepering) of derde-entiteit/moederconcern op wiens financiële en economische draagkracht de kandidaat zich beroept.
Daarnaast zal de aanbestedende overheid evenwel ook voor de kandidaat, desgevallend elk van de leden van de groepering en/of de derde-entiteit/moederconcern op wiens financiële en economische draagkracht de kandidaat zich beroept, nagaan of deze entiteiten op zich financieel voldoende gezond zijn en dit aan de hand van de specifieke opgegeven voorwaarden en parameters.
Criterium: Verplicht te voorzien
[C] Jaaromzet van minstens 1 miljard Euro in de sector van het rollend spoorwegmaterieel voor elk van de voorbije 3 jaren. De verwachtte omzet van de raamovereenkomst kan tot gemiddeld 330 miljoen euro per jaar bedragen gedurende een periode van 9 jaar, wij vragen dus een omzet van minstens 3 maal de jaarlijkse geraamde waarde van de raamovereenkomst.
[A] D&B (Dun & Bradstreet) Risk Indicator = 1
[A] D&B Rating minstens 3A
[A] Solvabiliteit (Eigen Vermogen/Totaal Vermogen) >= 20%
[A] Solvabiliteit ((Eigen Vermogen + Vreemd Vermogen op Lange Termijn)/Totaal vermogen >= 30%

Vakbekwaamheid

Zie ook pre-kwalificatie document, te downloaden vanaf http://aankopen.nmbs.be of te bekomen via ProcurementRollingStock@b-rail.be
1. De maandelijkse productiecapaciteit voor het aan te schaffen materieel.
Criterium: [C] De kandidaat dient over voldoende aantoonbare productiecapaciteit te beschikken om de opdracht te kunnen uitvoeren.
Gezien de leveringsplanning tot ongeveer 160 kasten per jaar kan voorzien (ongeveer 13/maand), vragen we een aantoonbare productiecapaciteit van minimaal 30 kasten per maand.
2. Een lijst met de productiefaciliteiten en een beschrijving van de daar aanwezige apparatuur en productiemiddelen.
Criterium: [C] Verplicht te voorzien
Dient om bovenstaande punt te bewijzen
3. De kandidaat moet ervaring voorleggen met het succesvol realiseren van de homologatieprocedure van rollend materieel voor spoorwegtransport van reizigers en bij voorkeur in België (DVIS/Belgorail/Certifer) in de laatste 5 jaar.
Criterium: [C] Verplicht te voorzien.
Er moeten minstens 2 projecten in de EER (Europese Economische Ruimte) + Zwitserland kunnen voorgelegd worden die succesvol waren (betreffende toelating voor indiensstelling) (kopie van de toelating voor indienststelling geldt als bewijs)
4. De kandidaat moet ervaring voorleggen van succesvolle realisaties gedurende de laatste 5 jaar van
i. Tweespanningstractiematerieel (motorrijtuig of locomotief) (3 kV DC/25 kV AC) en
ii. Dubbeldeksmaterieel met een toegelaten snelheid van minstens 189 km/h.
met vermelding van de hoeveelheden, bedragen, leveringsdata en de naam van de klanten; een korte technische beschrijving en ook de functionele karakteristieken en een lijst van de landen waar het materieel toegelaten is voor commercieel bedrijf.
Criterium: [C] Verplicht te voorzien
De combinatie van punt i en punt ii op eenzelfde type materieel is niet vereist, maar er moeten meerdere referenties per punt gegeven worden.
5. De kandidaat moet ervaring voorleggen met de succesvolle uitvoering van
i. contracten voor de toelevering van wisselstukken voor rollend (spoorweg)materieel met optimale beschikbaarheid en
ii. onderhoudscontracten met Life Cycle Cost (LCC) criteria
gedurende de laatste 5 jaar en van een aanzienlijke omvang
Criterium: [C] Verplicht te voorzien, minimum 2 contracten gedurende de laatste 5 jaar waarbij minstens de levering van wisselstukken voorzien is.
Als er via een onderleverancier gewerkt wordt moet dit als dusdanig worden aangegeven.
Er moet voldoende documentatie worden bijgeleverd dat de referentieprojecten goed lopen of goed gelopen hebben.
6. Een beschrijving van het projectmanagement dat de kandidaat volgt voor de uitvoering van projecten voor de levering van rollend (spoorweg)materieel.
Criterium: [C] Verplicht te voorzien. De kandidaat moet aantonen dat hij het projectmanagement van dergelijk groot project aankan.
7. Een beschrijving van het kwaliteitssysteem en van het milieu managementsysteem waarover de kandidaat beschikt.
Het kwaliteitssysteem van de kandidaat moet uitgebreid beschreven worden om aan te tonen dat de eindkwaliteit van de geleverde treinstellen kan geborgd worden en dat er stapsgewijs naar een hoger gewaarborgd kwaliteitsniveau geëvolueerd wordt naarmate er meer treinstellen geleverd worden.
Criterium: [A] Verplicht te voorzien
i. Minstens ISO9001 of gelijkwaardig (kwaliteit)
ii. Beschrijving kwaliteitssysteem
iii. Minstens ISO14001 of gelijkwaardig (milieuzorg)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2048 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!