Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop schoolbus (51 à 55 plaatsen) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
23-02-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Gemeente Asse | 1730 Asse, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34121000 - Bussen en touringcars
Korte inhoud
Aankoop schoolbus (51 à 55 plaatsen)
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Proefrit - 30
Kwaliteit: Technische waarde - 30
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Bewijs dat de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar minimaal 20 schoolbussen en/of touringcars heeft verkocht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.
Minimum vereisten
Minimaal 20 schoolbussen
truck tower-crane sharing