Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vrachtwagen uitgerust met een kiepbak en een kraan voor de cel Autopark van het departement Wegeniswerken

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vrachtwagen uitgerust met een kiepbak en een kraan voor de cel Autopark van het departement Wegeniswerken

Publicatiedatum
20-09-2016
Deadline
13-10-2016 om 09:15
Opdrachtcodes (CPV)
34140000 - Zware motorvoertuigen
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Brussel - Aankoopcentrale
Postadres
Negende Linielaan 39, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
centraal secretariaat, bureau D12

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

een vrachtwagen uitgerust met een kiepbak en een kraan

Waarde: 140495.87 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1 – Automatische verklaring
Door een offerte in te dienen verklaart de inschrijver dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsgevallen vermeld in artikel 61, §§ 1 en 2, 1° tot 4° en 7° van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten van 15 juli 2011.
2 – Bijdragen voor de sociale zekerheid
- Als de inschrijver personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, gaat de aanbestedende overheid, conform artikel 60, § 1, van bovenvermeld koninklijk besluit van 15 juli 2011, via elektronische weg na of de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid.
- Als de inschrijver personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet beoogd is door § 1, voegt hij bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die uiterlijk de uiterste dag voor de ontvangst van de offerten is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Als de inschrijver onderworpen is aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen, voegt hij bij zijn offerte een fiscaal attest dat zijn toestand inzake de betaling van zijn sociale bijdragen weergeeft.
3 – Fiscale verplichtingen
- Als de inschrijver niet Belgisch is, voegt hij bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Als de inschrijver Belgisch is, verifieert de aanbestedende overheid, conform artikel 60, § 1, van bovenvermeld koninklijk besluit van 15 juli 2011, via elektronische weg de naleving van de fiscale verplichtingen van de inschrijver ten opzichte van de Federale Overheidsdienst Financiën op basis van het attest dat door die laatste wordt afgeleverd.

Vakbekwaamheid

De inschrijver voegt bij zijn offerte een met het voorwerp van de opdracht vergelijkbare levering die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht met vermelding van haar bedrag, haar datum en de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor zij bestemd was.
Indien het een levering aan een publiekrechtelijke instantie betreft, voegt hij het door die instantie afgegeven of medeondertekende attest bij dat de uitvoering van de levering aantoont.
Indien het gaat over een levering aan een privaatrechtelijke instantie, voegt hij het attest van die instantie bij dat de uitvoering van de levering aantoont. Bij ontstentenis mag hij zelf verklaren dat de levering uitgevoerd werd.
De levering heeft een waarde van minstens 80.000,00 euro exclusief btw.
Als de inschrijver zich beroept op de draagkracht van andere entiteiten in het kader van de hierboven vastgestelde criteria voor de kwalitatieve selectie, toont hij aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om hem dergelijke middelen ter beschikking te stellen.
In dat geval vermeldt hij eveneens het gedeelte van de opdracht waarvoor hij een beroep doet op de draagkracht van die andere entiteiten.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A