Aankondiging van een opdracht

aankoop veegwagen

Leveringen
Publicatie datum
09-02-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Leopoldsburg | 3970 Leopoldsburg, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34144430 - Straatveegvoertuigen
34921100 - Straatveegmachines
Korte inhoud
aankoop veegwagen
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Technische waarde waarbij rekening wordt gehouden met volgende factoren (zie bijlage) - 65
Kwaliteit: Prijs - 25
Kwaliteit: waarborg/dienst na verkoop - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Minimum vereisten
geen

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
Minimum vereisten
geen
truck tower-crane sharing