Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Cluster Vrije tijd. Leveren van CD-, DVD & blu-ray collecties voor de Stedelijke bibliotheek tot 31 december 2017 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
06-04-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Stad Aalst | 9300 Aalst, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
30234300 - Compact disks (cd's)
30234400 - Digital versatile discs (dvd's)
Korte inhoud
Cluster Vrije tijd. Leveren van CD-, DVD & blu-ray collecties voor de Stedelijke bibliotheek tot 31 december 2017
Beschrijving percelen

Perceel 1: Leveren van cd's, jazzmuziek, blues, filmmuziek, klassieke muziek, popmuziek, volksmuziek, kinderrepertoire

Beschrijving
Leveren van cd's, jazzmuziek, blues, filmmuziek, klassieke muziek, popmuziek, volksmuziek, kinderrepertoire
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30234300 - Compact disks (cd's)
Gunningscriteria
Kwaliteit: Aanbod - 40
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Bestel- en opvolgingssysteem - 20

Perceel 2: Leveren van DVD's en blu-ray's, fiction, non-fictie en jeugd

Beschrijving
Leveren van DVD's en blu-ray's, fiction, non-fictie en jeugd
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30234400 - Digital versatile discs (dvd's)
Gunningscriteria
Kwaliteit: Aanbod - 40
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Bestel- en opvolgingssysteem - 20
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
/
Minimum vereisten
/

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Minimum vereisten
/
truck tower-crane sharing