Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C94/0000486007 - Operationele leasing en beheer van voertuigen

C94/0000486007 - Operationele leasing en beheer van voertuigen

Datum van verzending van deze aankondiging
07-02-2018
Publicatiedatum
09-02-2018
Deadline
12-03-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
34100000 - Motorvoertuigen
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten
66114000 - Financiële leasing
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement
Postadres
Hallepoortlaan 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Julien Paquet
E-mail
julien.paquet@b-rail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
14000000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie punt 4.1 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Economische en financiële draagkracht

Zie punt 4.2 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie punt 4.3 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A