Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitnodiging tot indienen offerte - Opstellen van een risico-analyse voor de Tijsmanstunnel en de Liefkenshoektunnel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2018
Publicatiedatum
05-12-2018
Deadline
07-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
71313410 - Risicobeoordeling voor bouwwerkzaamheden
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
procurement@portofantwerp.com

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012. De indiening van de aanvraag geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in §1 en §2 van art. 66 van het KB van 16 juli 2012. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de inschrijver te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de inschrijver in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.

Economische en financiële draagkracht

1. De kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

1. De kandidaat toont zijn vakbekwaamheid aan door referenties van recente gelijkaardige projecten te voorzien.

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!