Aankondiging van een opdracht

Aankoop van een werktuigdrager met onkruidborstel

Leveringen
Publicatie datum
01-02-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Merksplas | 2330 Merksplas, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34113000 - Voertuigen met vierwielaandrijving
34114000 - Speciale voertuigen
34144400 - Voertuigen voor wegenonderhoud
Korte inhoud
Aankoop van een werktuigdrager met onkruidborstel
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Technische waarde, werkingsprincipe, bedieningsgemak, onderhoud, veiligheidsuitrusting, ergonomie - 40
Kwaliteit: Prijs - 30
Kwaliteit: Milieuvriendelijkheid - 20
Kwaliteit: Dienst na verkoop - 5
Kwaliteit: Leveringstermijn - 5
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
truck tower-crane sharing