Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

AANKOOP VAN VERDEELKASTEN PLP

aankoop van verdeelkasten in polyester - kasten PLP

Publicatiedatum
16-11-2016
Deadline
20-12-2016 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
34942000 - Signalisatie-uitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaers 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Impens Sylvie Micheline

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Iedere kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een verklaring op erewoord naar behoren ondertekend en gedateerd door een wettige vertegenwoordiger van het bedrijf (er moet een document worden ingediend dat de ondertekeningsbevoegdheid van deze persoon aantoont), waarin hij bevestigt dat hij zich niet in één van de gevallen bevindt opgesomd in art. 66 tot en met art 69 van het KB van 16 juli 2012.
De Aanbestedende Overheid kan, in welk stadium van de procedure ook, nagaan of de kandidaat zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in art. 66 tot en met art 69 van het KB van 16 juli 2012.
Conform art 13 van het KB van 14 januari 2013 is het de opdrachtnemer verboden het geheel of een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen aan een aannemer, leverancier of dienstverlener die zich in een van de gevallen bevindt bedoeld onder art 66.
De kandidaat dient bij zijn aanvraag tot deelneming een attest in waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de vereisten inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid. Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum van de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.
De kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming, een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum van ontvangst van de aanvragen tot deelneming.
Concreet vragen we de volgende attesten aan de kandidaten:
- Een attest (met droogstempel) van het voorlaatste afgelopen kalenderskwaartaal of meer recent, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is.
- Een recent “fiscaal attest uitgereikt door de directe belastingen en de BTW adminstratie in het kader van overheidsopdrachten”(< 3 maand) of een verklaring onder ede of een getuigschrift volgens de voorwaarden die gelden in de lidstaat waarin zij gevestigd zijn.
- Een recent attest van niet-faillissement bij de Kamer Van Koophandel (<3maand) of een verklaring onder ede of een getuigschrift volgens de voorwaarden die gelden in de lidstaat waarin zij gevestigd zijn.
- Een recent uittreksel uit het strafregister (<3maand) of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document afgegeven door een gerechtelijke of overheidsinstantie in het land van oorsprong of herkomst.
- Een verklaring op erewoord (in bijlage van deze publicatie).

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat moet bij zijn aanvraag tot deelname zijn omzetcijfer van de laatste 3 boekjaren toevoegen (in de vorm van een tabel) alsook deze van de entiteiten die eventueel tussenkomen bij deze opdracht (zie artikel 72 van het KB van 16 juli 2012)
- het jaarlijks omzetcijfer van de laatste 3 boekjaren van de kandidaat moet minstens gelijk zijn aan 3.000.000€.
Als de kandidaat niet de fabrikant is, dient dit criterium ook betrekking te hebben op de fabrikant voor het aandeel dat hij heeft in zijn deelname aan de opdracht.
- De kandidaat (en de andere eventuele entiteiten) moet een nettowinst kunnen aantonen in minstens 2 van de laatste 5 afgesloten boekjaren of 1 van de laatste 3 afgesloten boekjaren.

Vakbekwaamheid

De kandidaat dient ons de volgende bewijsstukken te laten geworden:
- het bestaan van een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO9001 of gelijkwaardig)
Minimum 2 referentie (waarvan de bestelling na 1/1/2013 gebeurde) van 2 verschillende klanten, elke met een bedrag exclusief BTW ? 20.000 € op het gebied van kasten in polyester.
Elke referentie moet de klantgegevens, jaar van uitvoering, een contactpersoon bij de klant (+ gegevens), een korte beschrijving (max 10 lijnen) van de inhoud van de opdracht, de bevestiging van goede afloop, ondertekend en met datumstempelafdruk van de klant vermelden.

Indien de kandidaat niet de fabrikant is, dienen deze inlichtingen ook betrekking te hebben op de fabrikant
Infrabel behoudt zich het recht voor een audit uit te voeren bij de firma's die zich kandidaat gesteld hebben.
Deze audit moet aantonen dat zij voldoen aan de gestelde basisvereisten terzake. De aanbesteder zal de realisatie van de stukken enkel toevertrouwen aan de firma's van wie de hierboven vermelde inlichtingen werden overgemaakt.