Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop ziekenwagen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

In de hulpverleningszone zuid-west Limburg werd door het beheerscomité op 24/9/2001 beslist om de ziekenwagens te vervangen op een leeftijd van 8 jaar. Vier jaar dienen ze te functioneren als eerste uitruk, om dan tot hun achtste levensjaar als tweede uitruk of als reserve ingezet te worden. Om de leeftijd van de eerste uitruk binnen de 4 jaar te houden zouden wij een ziekenwagen willen aankopen. De ziekenwagen van Herk-de-Stad wordt dit jaar 4 jaar en willen wij vervangen.
De huidige ziekenwagen van post Herk-de-Stad schuift door naar post Hasselt om de oudste reserve ziekenwagen te vervangen die uit dienst gaat.

Publicatiedatum
19-10-2016
Deadline
17-11-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34144200 - Voertuigen voor de hulpdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Postadres
Willekensmolenstraat 120, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
De heer Wouter Vliegen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Niet van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

Niet van toepassing.

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

Niet van toepassing.