Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Marconi DP6078-Werken tramremise spoorsignalisatiesysteem

De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) zal binnen afzienbare tijd over een nieuwe tramstelplaats beschikken op het grondgebied van de gemeente Ukkel, op de site “Marconi”. Deze nieuwe stelplaats zal bestaan uit drie hoofdonderdelen: de stallingshal, de onderhoudshal en het administratief en sociaal gebouw. De totale capaciteit van de stallingshal bedraagt 75 trams. De onderhoudshal is bestemd voor het onderhoud van 10 trams. Het administratief en sociaal gebouw is bestemd voor het aanvatten van de dienst van de bestuurders, voor de mecaniciens en voor het administratief personeel dat zich bezighoudt met de controle en de werking van de site.
Het project “Marconi” wordt georganiseerd als volgt:
- een voorafgaande fase die de tijdelijke plaatsing van 6 sporen omvat voor het stallen van de trams; dit heeft als doel de vervroegde stalling toe te laten van 30 trams van het type T3000 tot de realisatie van de toekomstige stelplaats “Marconi”;
- (a.) een algemene onderneming (i) zal de gebouwen, hallen en parkings van de stelplaats bouwen, (ii) zal de uitrustingen voor het onderhoud van het rollend materieel leveren en plaatsen, (iii) zal de uitrustingen van het elektrisch onderstation leveren en plaatsen, (iv) zal de toegangssporen en de directe omgeving realiseren, (v) zal de sporen en wissels plaatsen, (vi) zal de andere opdrachten die op de site plaatsvinden coördineren en zal de werflogistiek van het geheel verzekeren;
- verschillende aannemers zullen belast zijn met de volgende opdrachten: (b.) de installatie van de spoorsignalisatie & het systeem voor het beheer van en het toezicht op de trams (= deze opdracht), (c.) de bovenleidingen, (d.) de tractie-energie, (e.) de telefoon-, telecom- en toegangscontrole-uitrustingen. Deze verschillende aannemers moeten samenwerken met de algemene onderneming (vermeld in het voorgaande punt) die het volledige project “Marconi” moet coördineren.
Heden is de voorafgaande fase beëindigd en is de algemene onderneming bezig met haar werkzaamheden; het einde van de werken van de algemene onderneming is voorzien voor de zomer van 2017.
Deze opdracht heeft betrekking op (1) het ontwerp, de levering, de installatie en de indienststelling van het veiligheidssignalisatiesysteem voor de tramsporen (volgens de normen CENELEC EN 50126, EN 50128 en EN 50129); en (2) het ontwerp, de levering, de installatie en de indienststelling van het systeem voor het beheer van en het toezicht op de trams. Van de hiervoor vermelde verschillende aannemers is het punt (b) dat betrekking heeft op deze opdracht.

Publicatiedatum
21-09-2016
Deadline
24-10-2016 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45234115 - Werkzaamheden voor spoorseinen
34922000 - Wegmarkeringsuitrusting
72212140 - Diensten voor ontwikkeling van software voor spoorwegverkeersleiding
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Werken - Ontwerp en uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Herbecq Christophe

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1. De kandidaten die zich zouden bevinden in één van de uitsluitingsgevallen, beoogd in artikel 66 van het Koninklijk Besluit van 16 januari 2012, kunnen of moeten, naar omstandigheden, uitgesloten worden van deelname aan deze opdracht.
De kandidaten moeten aan hun aanvraag tot deelneming een verklaring op erewoord toevoegen waaruit blijkt dat zij zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden en dat zij in orde zijn wat betreft hun fiscale verplichtingen en hun verplichtingen inzake de betaling van de bijdragen aan de sociale zekerheid. Indien de kandidaat zich in een toestand van uitsluiting bevindt of indien hij niet in orde is wat betreft zijn fiscale verplichtingen en zijn verplichtingen inzake de betaling van de bijdragen aan de sociale zekerheid, zal hij hieromtrent bijkomende informatie verschaffen.
Indien de aanvraag tot deelneming afkomstig is van een tijdelijke handelsvennootschap (TH) moet elk lid van de TH afzonderlijk de bovenvermelde verklaring op erewoord bij de deelnemingsaanvraag voegen.
De uitsluiting van één van de leden van de TH geeft aanleiding tot de uitsluiting van de volledige TH.
De kandidaten zijn verplicht alle vragen te beantwoorden of alle inlichtingen en documenten te verstrekken die de aanbestedende overheid vraagt, om na te gaan of de kandidaat zich niet bevindt in een toestand van uitsluiting. Indien de kandidaat weigert de vragen te beantwoorden of de inlichtingen en/of documenten te verstrekken, kan dit aanleiding geven tot de uitsluiting van de kandidatuur van de betrokken kandidaat.
De MIVB zal de juistheid van de verklaring op erewoord controleren uit hoofde van de geselecteerde kandidaten. Bovendien behoudt zij zich de mogelijkheid voor om deze verklaring op elk ogenblik van de procedure inzake de gunning van de opdracht te controleren, tot de ondertekening van het contract.
De bedrijven die uitgenodigd worden om de juistheid van hun verklaring op erewoord aan te tonen, moeten de volgende documenten bezorgen aan de MIVB:
a) een recent attest van de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waaruit blijkt dat het bedrijf zich niet in een toestand van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of liquidatie bevindt;
b) een recent uittreksel van het strafregister;
c) een recent attest van de bevoegde administratie waaruit blijkt dat het bedrijf in orde is inzake de betaling van de belastingen en heffingen;
d) een attest, afgeleverd door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat het bedrijf in regel is inzake de bijdragen aan de sociale zekerheid.
Indien een dergelijk document of certificaat in het betrokken land niet afgeleverd wordt, kan dit vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring, afgelegd door de belanghebbende voor een gerechtelijke of administratieve overheid, een notaris of een gekwalificeerd professioneel organisme van het land van herkomst of oorsprong.
De MIVB behoudt zich evenwel de mogelijkheid voor om zelf de volgende documenten via elektronische weg te bekomen:
a) een recent attest van de administratie waaruit blijkt dat het bedrijf in orde is inzake de betaling van de belastingen en heffingen;
b) een RSZ-attest waaruit blijkt dat het bedrijf in regel is inzake de bijdragen aan de sociale zekerheid;
c) een attest van niet-faillissement of van een soortgelijke situatie, afkomstig van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De buitenlandse ondernemingen moeten aangeven via welk elektronisch middel deze documenten desgevallend gratis door de MIVB bekomen kunnen worden.
2. De aanbestedende overheid gaat ervan uit dat voor het voorwerp van deze overheidsopdracht een erkenning vereist is in de categorie P2 en de klasse 8.
Om te bewijzen dat de wetgeving betreffende de erkenning nageleefd werd, voegt de kandidaat, of één van de leden van de tijdelijke handelsvennootschap, bij zijn aanvraag tot deelneming:
- ofwel het bewijs van zijn inschrijving op de lijst van erkende aannemers in België;
- ofwel het bewijs van zijn inschrijving op een officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Unie; in dat geval voegt hij bij zijn offerte een gestructureerd dossier waaruit blijkt dat voldaan is aan de vereisten inzake gelijkwaardigheid van een erkenning bedoeld in artikel 5 van de wet van 20 maart 1991 die de erkenning van aannemers van werken regelt;
- ofwel vermelden dat hij de toepassing inroept van artikel 3, § 1, 2 van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken; in dat geval voegt hij bij zijn offerte een gestructureerd dossier waaruit blijkt dat voldaan is aan de vereisten van de klasse en van de categorie of subcategorie van de in aanmerking te nemen erkenning.

Economische en financiële draagkracht

Hierna worden de elementen beschreven die door de aanbestedende overheid in beschouwing genomen zullen worden voor de evaluatie van de economische en financiële draagkracht:
(i) Omzet
Desgevallend moet er, ofwel door de onderneming die een kandidatuurdossier indient in haar naam, ofwel door één van de leden van de THV, een document overhandigd worden waaruit de aanwezigheid blijkt van een gespecialiseerde aannemer in spoorsignalisatie die het volgende gerealiseerd heeft:
- voor het vorige boekjaar: een jaarlijkse omzet van ten minste 3.000.000 EUR voor spoorsignalisatie-installaties en voor systemen voor het beheer en toezicht;
- voor de drie vorige boekjaren: een gemiddelde jaarlijkse omzet van ten minste 3.000.000 EUR voor spoorsignalisatie-installaties en voor systemen voor het beheer en het toezicht voor de drie boekjaren.
In geval van een THV moet de aanvraag tot deelneming een document omvatten waaruit blijkt dat de groep, in zijn geheel, het volgende gerealiseerd moet hebben:
- voor het vorige boekjaar: een jaarlijkse omzet van ten minste 5.000.000 EUR voor spoorsignalisatie-installaties en voor systemen voor het beheer en toezicht;
- voor de drie vorige boekjaren: een gemiddelde jaarlijkse omzet van ten minste 5.000.000 EUR voor spoorsignalisatie-installaties en voor systemen voor het beheer en het toezicht voor de drie boekjaren.
(ii) Solvabiliteit
De solvabiliteit van de kandidaat (of, indien de aanvraag tot deelneming uitgaat van een THV, van elk lid daarvan) wordt aangetoond a.d.h.v. de volgende beschikbare financiële informatie:
een kopie van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de kandidaat (of, indien de aanvraag tot deelneming uitgaat van een groep, van elk lid daarvan) van de afgelopen 3 boekjaren, goedgekeurd door de commissaris of door een daaraan gelijkgestelde accountant.
De informatie per boekjaar bevat minstens de balans, de resultatenrekening, een overzicht van de kasstromen, een toelichting bij de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris of een daaraan gelijkgestelde accountant.
De kandidaten dienen aan te tonen dat hun solvabiliteit, berekend als de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal van de passiva:
- voor het vorige boekjaar: minstens 15% bedraagt;
- voor de drie vorige boekjaren: een gemiddelde van ten minste 15% bedraagt voor de drie boekjaren.
Indien de aanvraag tot deelneming uitgaat van een THV moet elk lid van deze THV voldoen aan die solvabiliteitsratio.

Vakbekwaamheid

De kandidaat moet aantonen dat hij over de geschikte technische capaciteit beschikt voor de uitvoering van de opdracht. Dientengevolge moet hij de volgende voorwaarden naleven:
1. Referenties
De door de kandidaat, of door één van de leden van de tijdelijke handelsvennootschap, te leveren referenties zijn de volgende:
- A. Drie (3) referenties die betrekking hebben op "De technische ervaring van de kandidaat inzake het spoorsignalisatiesysteem, waaronder op zijn minst één voor het beheer van een stelplaats"; de referenties moeten de capaciteit van de kandidaat aantonen in termen van studies voor het spoorontwerp, de plaatsing en afstelling van spoorsignalisatie-uitrustingen, het beheer inzake de invoering en de verschillende te realiseren tests; de aangewende technologie, in het kader van de referentie, moet van het type "logica met veiligheidsrelais" zijn of van het type "logica beveiligingsinformatica". De kandidaat moet het formulier “A” gebruiken, hernomen in bijlage D;
- B. Twee (2) referenties die betrekking hebben op « De technische ervaring van de kandidaat inzake het systeem voor het beheer van en het toezicht op de sporen »; de referenties moeten de capaciteit van de kandidaat aantonen in termen van studies voor het functioneel ontwerp, de programmering, het beheer inzake de invoering en de verschillende te realiseren tests. De kandidaat moet het formulier “B” gebruiken, hernomen in bijlage D;
- de referenties mogen betrekking hebben op gerealiseerde en/of lopende projecten.
Voor het overmaken van zijn referenties moet de kandidaat de formulieren gebruiken die in bijlage D hernomen worden; hierbij zal het volgende gespecificeerd/toegevoegd worden:
- het voorwerp van het project en, desgevallend, het lid van de THV waarop deze referentie betrekking heeft;
- de identificatie van de referentie (naam, geografische ligging);
- de naam van de bouwheer (openbaar of privé) waarvoor het project uitgevoerd werd (adres van zijn maatschappelijke zetel, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, naam en gegevens van de projectverantwoordelijke);
- een beschrijving van het project: de kandidaat (desgevallend het lid van de THV) beschrijft de prestaties die hij zelf uitgevoerd heeft (indien deze prestaties uitgevoerd werden in het kader van een tijdelijke handelsvennootschap dient men de prestaties te beschrijven die door elke partner uitgevoerd werden; de namen en de gegevens van deze partners worden verstrekt) en de prestaties die in onderaanneming gegeven werden;
- voor de referentie « spoorsignalisatiesysteem » : de kandidaat (desgevallend het lid van de THV) beschrijft het belang van de ingevoerde signalisatie-installatie, waarbij het inplantingsplan overhandigd wordt met vermelding van de sporen, de verschillende signalen, de detecties, de wissels, de kasten voor de lokale bediening en de reiswegen; hij zal eveneens een uitvoerige beschrijving geven van de gerealiseerde studies, van het gevolgde proces voor het beheer van het project, van de aangewende technologie en van de filosofie inzake het beheer van deze installatie; uitleg zal verstrekt worden i.v.m. alle aspecten betreffende de belangrijkste signalisatiefuncties en het bijbehorende SIL-niveau (in naleving van de normen CENELEC EN 50126, EN 50128 en EN 50129); uitleg zal eveneens gegeven worden i.v.m. het gevolgde proces « safety »;
- voor de referentie « systeem voor het beheer van en het toezicht op de sporen » : de kandidaat (desgevallend het lid van de THV) beschrijft het belang van de beheerde signalisatie-installatie, waarbij het inplantingsplan overhandigd wordt met vermelding van de sporen, de verschillende signalen, de detecties, de wissels, de kasten voor de lokale bediening en de reiswegen; uitleg zal verstrekt worden over de filosofie en de computerarchitectuur, ingevoerd voor het beheer van en het toezicht op de sporen;
- het totaalbedrag van het project: naast de precisering van dit bedrag duidt de kandidaat (desgevallend het lid van de THV) het gedeelte van het bedrag van de opdracht aan betreffende de prestaties die hij zelf uitgevoerd heeft (indien deze prestaties uitgevoerd werden in het kader van een tijdelijke handelsvennootschap, dient men voor elke partner de bedragen betreffende de prestaties die hij zelf uitgevoerd heeft, aan te duiden; de naam en de gegevens van deze partners worden verschaft) en het gedeelte van het bedrag van de opdracht betreffende de prestaties die in onderaanneming gegeven werden;
- de motieven waarvoor deze referentie relevant is voor het project dat het voorwerp vormt van de opdracht en hoe deze verworven ervaring ten volle benut zal worden voor de realisatie van dit project;
- het realisatiepercentage van deze referentie: werd de uitvoering al dan niet beëindigd, de begindatum van de prestaties vermelden en, desgevallend, de einddatum, in voorkomend geval de datum van voorlopige oplevering (met een kopie van het pv) en, desgevallend, de datum van de definitieve oplevering (met kopie van het pv);
- foto’s van de installatie;
- een attest van goede uitvoering (indien het project beëindigd werd, waarbij er bevestigd wordt dat de prestaties die aan de kandidaat toevertrouwd werden, uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en op regelmatige wijze tot een goed einde gebracht werden) of van tevredenheid (indien het een lopend project betreft, eventueel gepaard gaande met de gebruiksreserves voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht);
- de eventuele bijlagen ter ondersteuning van deze referentie.
2. Samenstelling van de groep van de kandidaat en organigram
Elke kandidaat moet bij zijn aanvraag tot deelneming een beschrijvende nota voegen i.v.m. de volgende punten:
- de samenstelling van de THV (indien van toepassing);
- de competenties van de kandidaat (desgevallend van elk lid van de THV) om het geheel van de specialiteiten te dekken, vereist voor (1) het ontwerp, de levering, de installatie en indienststelling van het tramspoorsignalisatiesyteem en (2) het ontwerp, de levering, de installatie en indienststelling van het systeem voor het beheer van en het toezicht op de tramsporen in de stelplaats;
- een organigram met beschrijving van de interne structuur van de onderneming of van de THV;
- een verklarende nota m.b.t. het kwaliteitsmanagement binnen de onderneming;
- een verklarende nota m.b.t. het beheer van de RAMS-criteria (Reliability, Availability, Maintenability and Safety).
3. Certificaten en verzekeringsattest
Aan de kandidaat wordt gevraagd (desgevallend aan elk lid van de THV) om het volgende bij zijn kandidatuur te voegen:
- een ISO 9001-certificaat of elk ander gelijkwaardig certificaat of intern document, voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van opdracht, waaruit blijkt dat de kandidaat beantwoordt aan de vereiste kwaliteitsstandaarden;
- desgevallend, een IRIS-certificaat of elk ander gelijkwaardig certificaat of intern document, voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van opdracht, waaruit blijkt dat de kandidaat beantwoordt aan de vereiste kwaliteitsstandaarden;
- desgevallend, een ISO 14001-certificaat of elk ander gelijkwaardig certificaat of intern document, voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van opdracht, waaruit blijkt dat de kandidaat beantwoordt aan de vereiste kwaliteitsstandaarden;
- desgevallend, een VCA-certificaat of elk ander gelijkwaardig certificaat of intern document, voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van opdracht, waaruit blijkt dat de kandidaat beantwoordt aan de vereiste kwaliteitsstandaarden.
Bovendien moet de kandidaat een attest toevoegen van schadelast (alle werfrisico’s) en betreffende de arbeidsongevallen (+ statistieken), uitgaande van een verzekeraar, dat de laatste vijf jaar dekt en met vermelding van de schadegevallen waarvoor de kandidaat aansprakelijk gesteld werd.