Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN WISSELSTUKKEN EN HET ONDERHOUD VOOR VEEGMACHINES JOHNSTON

Het voorwerp van de opdracht is de levering van wisselstukken voor veegmachines van het merk Johnston CX200, CX201, VS500 en VS501 alsook, in het kader van het goede beheer van zijn rollend materieel, het onderhoud van zijn veegmachines van bovengenoemd merk. De activiteit is gedetailleerd in het technisch gedeelte van dit bijzonder bestek. De dienst wordt continu verzekerd.
De opdracht bestaat uit 3 percelen die afzonderlijk kunnen worden gegund. De inschrijvers mogen geen offertes indienen met voorstellen die gelden bij toekenning van verschillende percelen.
PERCEEL 1 Gebruikelijke wisselstukken
PERCEEL 2. Specifieke wisselstukken
PERCEEL 3. Onderhoud van de veegmachines
Het Agentschap zal wisselstukken bestellen naargelang van zijn noden, zonder dat het verplicht is om de in dit bestek ter informatie opgegeven hoeveelheden integraal te bestellen. De kennisgeving aan de inschrijver van de goedkeuring van zijn offerte verbindt het Agentschap er dus niet toe om een bestelling te plaatsen voor een totaal minimumbedrag en de opdrachtnemer verkrijgt, door de toewijzing van de opdracht, niet het recht om deze hoeveelheden te leveren.
Alleen de kennisgeving van een gedateerde en ondertekende bestelbon verleent de opdrachtnemer het recht en de verplichting om de goederen die op de bestelbon vermeld staan te leveren op de opgegeven plaats.
De opdracht heeft een looptijd van twee jaar vanaf de gunning en wordt één keer verlengd voor een periode van één jaar, behoudens opzegging door één van beide partijen via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste zes maanden voor het einde van de geldigheidsduur van het contract.
Deze opdracht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor het Agentschap om een beroep te doen op een andere dienstverlener voor punctuele opdrachten, zonder exclusiviteit voor de opdrachtnemer van deze opdracht.

Publicatiedatum
11-08-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34300000 - Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
50100000 - Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De opdracht is niet gegund
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Postadres
de Broquevillelaan 12, 1150 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vrebosch Mathieu
Ter attentie van
Vrebosch Mathieu