Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C0M/0000344682 - Levering van rolweg en rolbruggen hoge hal R1

- Opmeting, uitlijning en hermeting van de huidige rolweg
- Demontage van 2 oude rolbruggen
- Levering, montage en indienstname van drie identieke dubbelligger rolbruggen met loopbrug, hefvermogen 5 ton, overspanning 18,9 m

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
11-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34600000 - Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
42414220 - Rolbrug
42410000 - Hijs-, hef- en transportuitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investments Mechelen
Postadres
Leuvensesteenweg 30, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
28-03 B-PI.12M
Ter attentie van
Paul Scheerens

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat dient aan te tonen dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen voor deelname bevindt die zijn vermeld in art. 66 KB 16.7.2012 en voegt daartoe bij zijn aanvraag tot deelneming de volgende documenten:
1. een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij zich niet in een toestand van faillissement, vereffening, gerechtelijke reorganisatie of een vergelijkbare toestand bevindt,
2. een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan alle beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd,
3. een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voorsociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
4. Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de inschrijver niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld,
5. een verklaring op erewoord dat de inschrijver bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan.
Wanneer één of meerdere van de hierboven aangehaalde documenten of getuigschriften niet worden uitgereikt in het betrokken land, kunnen ze worden vervangen door overeenstemmende documenten of een verklaring onder eer of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Economische en financiële draagkracht

6 - De kandidaat moet zijn omzet + winst/verlies-resultaten over de laatste 3 jaar bezorgen (opgave in tabelvorm; aangevuld met de jaarrekeningen).

Vakbekwaamheid

7 - De kandidaat moet een referentielijst bezorgen van leveringen van de gevraagde installatie aan andere bedrijven in het spoorweg- en industrieeldomein gedurende de laatste 5 jaar. Deze referenties dienen tenminste de volgende informaties bevatten: jaar van indienststelling, budget, contact persoon, certificaat van goede uitvoering.