Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Aluminothermische lasladingen

Aluminothermische lasladingen

Publicatiedatum
05-08-2016
Deadline
01-09-2016 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
34940000 - Spoorweguitrusting
42662200 - Uitrusting voor niet-elektrisch lassen
45262680 - Lassen
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.512
Postadres
Marcelbroodthaers 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
D'Haeseleer Linde

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- De kandidaat dient ons een recent attest (van het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal) te bezorgen, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is m.b.t. de betaling der bijdrage van de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische wetgeving.
- Een recent attest (maximum 3 maanden oud) van niet-faillissementsverklaring van de Kamer van Koophandel
- Een recent attest (maximum 3 maanden oud) van de directe belastingen en de btw-administratie.
- De kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een verklaring op erewoord waarin hij bevestigt dat hij zich niet in één van de gevallen bevindt, opgesomd in art. 66 tot en met art. 69 van het KB van 16.07.2012. De aanbestedende overheid kan, in welk stadium van de procedure ook, nagaan of de inschrijver zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in art. 66 tot en met art. 69 van het KB van 16.07.2012. Conform art.
13 van het KB van 14.01.2013 is het de opdrachtnemer verboden het geheel of een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen aan een aannemer, leverancier of dienstverlener die zich in een van de gevallen bevindt, bedoeld onder art. 66.

Economische en financiële draagkracht

- Zakencijfer van de afgelopen drie jaar in de vorm van een tabel (geen jaarrekening!). Het jaarlijkse zakencijfer dient hoger te zijn dan 530.000,00 EUR.

Vakbekwaamheid

- Bestaan van een controlesysteem van de kwaliteit: ISO 9001 of gelijkwaardig
- Ten minste vijf referenties i.v.m. gelijkaardige opdrachten van de laatste 3 jaar. De leverancier informeert ons voor elke referentie:
* bedrag van de opdracht
* omschrijving
* contactgegevens van 1 contactpersoon van de opdrachtgever.