Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Levering van banden voor bussen voor openbaar vervoer

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING.
Raamovereenkomst voor de levering van banden voor de autobussen van de VVM De Lijn voor een periode van 3 jaar, één maal verlengbaar met één jaar.

Publicatiedatum
07-10-2014
Deadline
17-11-2014 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
34352200 - Banden voor autobussen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Lijn
Postadres
Motstraat 20, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Afdeling Inkoop en Bevoorrading
Ter attentie van
Patrick Beckers

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door zich kandidaat te stellen voor deze overheidsopdracht verklaart de kandidaat zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bepaald in artikel 66 van het KB van 16/07/2012.
Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1. Een algemene voorstelling van de onderneming en in voorkomend geval van de groep waarin de onderneming haar activiteiten uitoefent. De voorstelling bevat o.a. het organisatieschema van de onderneming en een beschrijving van haar activiteiten.
2. Een uittreksel uit het strafregister van datum na 1 juli 2014.
3. Het bewijs dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen betreffende het betalen van de sociale zekerheid van datum na 1 juli 2014.
4. Het bewijs dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen betreffende het betalen van BTW en belastingen van datum na 1 juli 2014.

Economische en financiële draagkracht

1. Een volledige inlichtingenfiche van de kandidaat en de positie van de kandidaat binnen een groep (indien van toepassing) 2. Een verklaring betreffende het totale zakencijfer per boekjaar gerealiseerd door de onderneming gedurende de laatste drie boekjaren, alsook het aandeel binnen deze zakencijfers van de goederen en diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht.
3. Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep.
4. De kandidaat kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij aantonen dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de leverancier dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Deze entiteit moet zich garant stellen voor alle engagementen van de kandidaat en verbindt er zich toe alle medewerking te verlenen aan De Lijn in het kader van deze opdracht. Deze voorwaarden gelden eveneens voor een combinatie van kandidaten die zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers van de combinatie of van die van andere entiteiten.

Vakbekwaamheid

1. Een lijst, per perceel, van minimum drie gelijkaardige overeenkomsten in de sector bus en coach die de onderneming gedurende de laatste vijf boekjaren heeft verricht, met vermelding van het type banden,de soort overeenkomst, de aantallen, hun totaalbedrag, de data en de naam en het adres van de contactpersoon van de publiek- en privaatrechtelijke instanties waarvoor de overeenkomsten werden uitgevoerd, en liefst vergezeld van een tevredenheidsverklaring van de klant.
2. Een beknopte beschrijving van de gebruikte kwaliteitszorgsystemen van de kandidaat, eventueel aangevuld met normen, certificaten en attesten. Alsook de kwaliteitsgaranties die door de kandidaat aan de klant worden geboden en een beschrijving van de manier waarop niet-conformiteiten worden opgelost.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2081 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!