Aankondiging van een opdracht

Realiseren van een aanlegsteiger en slipway voor de zeescouts. Ontwerp en Uitvoering.

11de - 22ste FOS Open Scouting De Boekaniers wenst een nieuwe aanlegsteiger te realiseren over een lengte van 54 meter en een breedte van 2 meter, alsook een slipway met een lengte van 15 meter en met een breedte van 3 meter.
De kandidaat dient niet enkel in te staan voor de uitvoering van de werken, maar eveneens voor de opmaak van een uitvoeringsplan in het kader van aanvraag bouwvergunning.

Publicatiedatum
09-11-2016
Deadline
17-12-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45262120 - Bouwen van steigers
34930000 - Uitrusting voor de scheepvaart
44212315 - Steigeruitrusting
44212317 - Steigerconstructies
60640000 - Scheepvaartactiviteiten
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
11de-22ste FOS Open Scouting De Boekaniers
Postadres
p/a Kapelaanstraat 30, 8310 SINT-KRUIS (BRUGGE), BE
Contactpunt(en)
De heer Koen De Reu

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Een passende bankverklaring.

Vakbekwaamheid

Een lijst van minstens 5 gelijkaardige werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van de attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wannneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.

Eventuele minimumeisen:

Lijst van minstens 5 gelijkaardige werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2