Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitnodiging tot indienen offerte - Het vervangen van fenders in het Vrasenedok in de haven van Antwerpen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Het vervangen van fenders in het Vrasenedok in de haven van Antwerpen

Publicatiedatum
19-09-2016
Deadline
17-10-2016 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
34913300 - Fenders
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, BE

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012. De indiening van de offerte geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in §§1 en 2 van art. 66 van het KB van 16 juli 2012. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de inschrijver te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de inschrijver in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

Vakbekwaamheid

De kandidaat bezorgt een lijst met referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 5 jaar met een beschrijving van de uitgevoerde werken en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer en de betrokken onderaannemers met opgaven van hun aandeel in het werk.
Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken), Klasse 3 of
E (Burgerlijke bouwkunde), Klasse 3