Rectificatie

Aankoop veegwagen met onkruidborstel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Haacht
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Wespelaarsesteenweg 85
Plaats
Haacht
Postcode
3150
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Kristof Hermans
Telefoon
+32 16269454
E-mail
kristof.hermans@haacht.be
Fax
+32 16269419

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.haacht.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aankoop veegwagen met onkruidborstel

Referentienummer: 2018.06/OW

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 34144430 - Straatveegvoertuigen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-03-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-506010

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende inlichtingen voor: Post 2 (Vereiste optie) Onderhoudscontract : - voorstel indienen voor zowel een full service als voor een regulier onderhoud. - termijn voor onderhoudscontract : 10 jaar - verwachte werkuren per jaar = tussen 1500 en 2000 werkuren/jaar Post 3 (Vereiste optie) overname kleine 2m³ veegmachine : - voor bezichtiging contact op te nemen met de magazijnier Alain Iwens, 016/60.43.61, adres : Nieuwstraat 18 te Wespelaar.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!