s-Lim cvba
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Realisatie van een DVMS (dynamisch verkeersmanagement systeem) voor het werkingsgebied van de cvba s-Lim

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
s-Lim cvba
Nationaal identificatienummer
BE0679.631.191
Postadres
Trichterheideweg 8
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Marc Van Wesemael
Telefoon
+32 11266660
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.s-lim.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   http://www.s-lim.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Vennootschap van privaatrecht

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   overheid met privaatrechtelijk statuut

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Realisatie van een DVMS (dynamisch verkeersmanagement systeem) voor het werkingsgebied van de cvba s-Lim

Referentienummer:   s-lim-2017/01

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Raamcontract (looptijd 120 maanden) voor het leveren, plaatsen, indienststellen en onderhouden van onderdelen voor een dynamisch verkeersmanagementsysteem ten behoeve van gemeenten die deel uitmaken van het werkgebied van opdrachtgever s-Lim cvba, namelijk alle steden/gemeenten behorende tot de geografische omschrijving provincie Limburg met uitzondering van Voeren en met toevoeging van Laakdal. s-Lim cvba fungeert hierbij als een aankoopcentrale in de zin van art. 2, 6° wet inzake overheidsopdrachten 17/06/2016, iuncto art. 2, 7° wet inzake overheidsopdrachten 17/06/2016.

De opdrachtnemer dient bovendien, als partner voor de opdrachtgever, een plan van samenwerking voor te stellen zodat de opdrachtgever gedurende de looptijd van het contract optimaal kan gebruik maken van evoluties en mogelijkheden inzake parkeer- en verkeersmanagement, en waar de opdrachtgever desgewenst samen met de opdrachtnemer proefprojecten kan opzetten om verbetermogelijkheden uit te tes...

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   34923000 - Verkeersregulatieapparatuur

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   kantoren s-lim en gemeenten van het werkgebied s-Lim cvba

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.1.4

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   120

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:  

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Toegestane opties (De minimale eisen en specificaties zijn per post voorzien in de technische omschrijving)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017 of gelijkaardig document voor buitenlandse onderneming
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's of gelijkaardig document voor buitenlandse onderneming

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

->Het bijbrengen van minstens 3 referenties van steden of gemeenten waarin omvangrijke opdrachten, tussen 1 januari 2014 en de datum van huidige publicatie, tot een goed einde zijn gebracht.
Verantwoording voor gestelde periode: de betreffende technologieën evolueren snel. Ervaring met de recentste stand van de technologie is belangrijk. Enkel opdrachten die recent werden gerealiseerd zijn daarom relevant voor de opdrachtgever.
Onder ‘omvangrijke opdrachten’ wordt verstaan: alle onderstaande type-opdrachten (punten 1. tot en met 4.) tot een goed einde gebracht tussen 1 januari 2014 en de datum van huidige publicatie. De per type-opdracht aangegeven minimale opdrachtwaarde (eindbedrag; excl. BTW) kan de optelsom zijn van meerdere referenties (steden/gemeenten) waar type-opdracht werd uitgevoerd.
1. leveren en onderhouden van software voor verkeer- en parkeermanagement: minimale opdrachtwaarde 1 miljoen euro
2. leveren en onderhouden van dynamische borden voor opstelling aan de wegkant met als doel informatie te verspreiden aan deelnemers in het verkeer: minimale opdrachtwaarde van 1 miljoen euro.
Verantwoording voor 1. en 2.: de omzet dient voldoende groot te zijn opdat de opdrachtgever kan rekenen op een stabiele organisatiestructuur met verankerde kennis, voldoende innovatievermogen en waarmee enkele personeelsleden over de duur van het raamcontract voor de opdracht voltijds kunnen ingezet worden.
3. Leveren en onderhouden van sensoren voor tellen van voertuigen in het verkeer of op de parking: geen minimale opdrachtwaarde
4. plaatsen en aansluiten van borden en sensoren op of langs de openbare weg of parking: geen minimale opdrachtwaarde
Onderzoeksprojecten mogen geen deel uitmaken van aangevoerde referenties. Verantwoording: de opdrachtgever wenst omwille van de omvang en duur van de opdracht enkel referenties in aanmerking te nemen die volledig operationeel zijn en niet meer in de experimentele fase zitten.
De referenties voor bedoelde omvangrijke opdrachten worden ondersteund door een verklaring van betrokken stad of gemeente met volgende minimale inhoud:
- omschrijving van de uitgevoerde omvangrijke opdrachten;
- het eindbedrag van de opdrachten;
- bevestiging dat de opdrachten tot een goed einde zijn gebracht tussen 1 januari 2014 tot de datum van publicatie.
Indien de kandidaat een samenwerkingsverband is, dienen de bijgebrachte referentieopdrachten gerealiseerd te zijn door minstens één van de vennoten, desgevallend op het moment van de opdracht deel uitmakend van een ander samenwerkingsverband.
Indien de kandidaat een samenwerkingsverband is, dienen de gegevens met betrekking tot ieder van de vennoten of de leden van het samenwerkingsverband te worden aangebracht.Indien de kandidaat een samenwerkingsverband is, dient de kandidaat bij zijn aanvraag tot deelneming te berichten welke vennoot (maximaal één) als rechtsgeldig vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband jegens de opdrachtgever bindend zal optreden. De aanbestedende overheid zal uitsluitend aan de desbetreffende vennoot van de kandidaat de kennisgevingen in het kader van de gunningsprocedure verrichten.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met één onderneming:   ja

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   “s-Lim cvba is opgericht met als doel de krachten van de Limburgse steden en gemeenten te bundelen en van Limburg een slimme regio te maken.Huidig dossier is een eerste concrete stap in de uitrol van dit initiatief. S-Lim wenst regio-dekkende mobiliteitsoplossingen “as a service” aan te bieden aan de Limburgse steden en gemeenten. Deze mobiliteitsoplossingen situeren zich op het vlak van verkeersm

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   11-09-2017

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 25-09-2017

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Indicatie van de beoogde diensten/producten die in het technisch bestek van de opdracht zullen opgenomen worden.
- dynamische borden voor weergeven van informatie over de beschikbaarheid van parkings en verkeersinformatie,
- de nodige meet- en telsystemen voor het verzamelen van realtime informatie over de parkeerdruk en verkeersdrukte op en naar parkings,
- centraal beheersysteem inclusief de hosting, service en onderhoud ervan voor dit dynamisch verkeersmanagementsysteem,
- softwarematige koppeling van het centraal beheersysteem
· met de dynamische borden en beheersystemen van parkings,
· met real-time data van De Lijn, Floating Car Data,
· met systemen van verdwijnpalen,
- beschikbaar stellen of faciliteren van de beschikbaarheid
· van app’s inzake optimalisatie van parkeer- en verkeersafwikkeling,
· van meetsystemen voor het bepalen van verkeersdrukte,
· van data van systemen van ANPR-camera’s,
- beschikbaar stellen van data als open data.
Indicatief wordt de opdracht over de volledige periode van 120 maanden geraamd op EUR 5.000.000
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Richtlijnen bij het invullen van het UEA :
- Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal.
- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.
- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.
- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.
- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.
- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?'
- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.
Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte Uniform Europees Aanbestedingsdocument opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvanstate.be/?page=index&lang=nl

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-08-2017