Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor de levering, de installatie en het onderhoud van Docking Guidance Systems (DGS) toestellen op Brussels Airport

Leveren, installeren, testen en opleveren alsook het onderhoud voorzien van het Brussels Airport’s Docking Guidance System (DGS).
De opdracht voorziet niet enkel de DGS toestellen, maar ook het beheerssysteem (soft- en hardware) en rapporteringsfunctionaliteit. Informatie moet raadpleegbaar en toegankelijk zijn voor verschillende gebruikersgroepen, via interface met de AODB/central database van Brussels Airport Company.
• Leveren, installeren, testen en opleveren
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met een basisperiode van 8 jaar en met vermoedelijke hoeveelheden van een 100-tal DGS-units af te roepen in fases.
• Onderhoud
Na ingebruikname van de DGS-units, zal de leverancier onderhoud voorzien, startend na een garantieperiode 2 jaar op elk DGS-toestel. De duur van onderhoudsperiode van alle DGS-units eindigt gelijk aan de afloop van het onderhoud van de DGS-units afgeroepen in de eerste fase. De onderhoudsperiode van de DGS-units afgeroepen in de eerste fase, bedraagt na afloop garantie, 7 jaar en is twee keer verlengbaar voor een periode van 2 jaar.
+ Referentienummer dossier: BAC/IRE/IT/PPR/2016/093-F05_0

Publicatiedatum
16-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
34960000 - Luchthavenuitrusting
34965000 - Distance Measuring Equipment (afstandmeetapparatuur)
50200000 - Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en scheepvaartuitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Airport Company nv
Postadres
Auguste Reyerslaan 80, Diamant Building, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Brussels Airport Company nv
Ter attentie van
BAC/IRE/IT/PPR/2016/093 - Procurement

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, blijkt uit de controle of de kandidaat zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in Artikel 43 van het Koninklijk besluit van 24 juni 2013 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten (hierna: het ‘KB van 24 juni 2013').
Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten, teneinde te bewijzen dat men zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen zoals bedoeld in Artikel 43 van het KB van 24 juni 2013:
• Voor de uitsluitingsgronden voorzien in Artikel 43, §1 (strafrechtelijke veroordelingen) en §2, 1° (faillissement e.a.), 2° (aangifte faillissement e.a.) en 3° (misdrijf professionele integriteit): een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 3 maanden oud).
• Voor de uitsluitingsgrond voorzien in Artikel 43, §2, 5° (sociale zekerheidsbijdragen): een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land (attest betreffende het voorlaatste kalenderkwartaal t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming).
• Voor de uitsluitingsgrond voorzien in Artikel 43, §2, 6° (belastingen): een recent attest van de directe belastingen en van de BTW-administratie of een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land (attest max. 3 maanden oud).
• Voor de overige uitsluitingsgronden (ernstige fout beroepsuitoefening, afleggen van valse verklaringen): de kandidaat kan volstaan met een uitdrukkelijke verklaring op erewoord.
Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed, of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst, dat hij zich niet in de desbetreffende toestanden van uitsluiting bevindt.
Indien de kandidaat zich wel in een uitsluitbare situatie bevindt, wordt daaromtrent volledige informatie verschaft door de kandidaat.
Indien een kandidaat zich in één of meer uitsluitingsgevallen zou bevinden, kan Brussels Airport Company tot uitsluiting van de kandidaat besluiten. Indien in eender welk stadium van de gunningprocedure zou blijken dat een kandidaat, zich komt te bevinden in een situatie die aanleiding kan geven tot uitsluiting, zal door Brussels Airport Company nog steeds tot uitsluiting van de kandidaat kunnen worden besloten.
Wanneer in de aanvraag tot deelneming beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (zie rubriek VI.3), gelden de hiervoor vermelde verplichtingen en bijhorende modaliteiten voor elke entiteit waarop beroep gedaan wordt.
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen, gelden de hiervoor vermelde verplichtingen en bijhorende modaliteiten voor elke onderneming uit de combinatie. In voorkomend geval dient de volgende bijkomende informatie overgemaakt te worden: naam en gegevens van de leden en de structuur van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen. De uitsluiting van één van de ondernemingen uit de combinatie kan tot de uitsluiting van de ganse kandidaat aanleiding geven.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat dient te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor het uitvoeren van de opdracht en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder een financieel risico voor Brussels Airport Company met zich mee te brengen.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria met bijhorend minimumniveau:
• Het eigen vermogen, waarbij de uitkomst van de formule activa minus schulden, zijnde het eigen vermogen incl. reserves en bedrijfsresultaten, niet negatief mag zijn
• De solvabiliteit , waarbij de ratio eigen vermogen op totaal vermogen minstens 0,2 moet bedragen.
• De liquiditeit, waarbij de ratio vlottende activa op kort vreemd vermogen (= schulden op ten hoogste 1 jaar) meer dan 0,8 moet bedragen.
• De jaaromzet moet minstens €5.000.000 bedragen over elk van de laatste 3 boekjaren.
Brussels Airport Company behoudt zich het recht voor om een kandidaat uit te sluiten van verdere deelname aan de procedure indien de kandidaat aan één of meerdere van de vereisten niet voldoet.
Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten:
• De jaarrekeningen van de kandidaat van de laatste drie jaar, zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België of bij een gelijkaardige instantie. Hiervoor dient men een financiële sjabloon, toegevoegd als aparte bijlage aan deze aankondiging, in te vullen. Er wordt met aandrang verzocht gebruik te maken van het Brussels Airport Company financiële sjabloon dat is toegevoegd als aparte bijlage aan deze aankondiging. Deze sjabloon dient in Excel-formaat ingediend te worden.
• Een verklaring betreffende de omzet van de kandidaat voor elk van de laatste drie boekjaren, met opgave van de specifieke omzet voor opdrachten met een aan onderhavige opdracht identiek of (gedeeltelijk) gelijkaardig voorwerp.
Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die Brussels Airport Company geschikt acht.
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen:
• Moet ieder lid van de combinatie afzonderlijk en elke afzonderlijke entiteit voldoen aan de vereisten inzake eigen vermogen, liquiditeit en solvabiliteit;
• Moeten de, maximaal 3, grootste (gemeten naar omzet), leden van de combinatie voldoen aan de vereiste inzake de jaaromzet (cfr. de gezamenlijke omzet moet voormeld minimumniveau voldoen).
Indien de kandidaat of een lid van de combinatie niet voldoet aan één of meer van de vereisten inzake economische en financiële draagkracht, kan beroep worden gedaan op de draagkracht van een derde entiteit. De derde entiteit moet een verbintenis - overeenkomstig het model van Brussels Airport Company dat is toegevoegd als aparte bijlage aan deze aankondiging - voorleggen als garantie voor de financieel-economische draagkracht, waarin de derde entiteit uitdrukkelijk de hoofdelijke aansprakelijkheid t.a.v. Brussels Airport Company voor de uitvoering van de opdracht aanvaardt. Brussels Airport Company behoudt zich het recht voor om een verbintenis niet in aanmerking te nemen indien deze inhoudelijk afwijkt van het model dat door Brussels Airport Company ter beschikking wordt gesteld of indien deze geen of onvoldoende garantie biedt inzake de financieel-economische draagkracht. De derde entiteit moet zelf voldoen aan de vereisten inzake het eigen vermogen, de solvabiliteit en liquiditeit.

Vakbekwaamheid

De kandidaat dient te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de vereiste kennis en ervaring voor het uitvoeren van de opdracht vermeld in rubriek II.1.1 en II.1.5).
Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten:
• Elke kandidaat moet een lijst van relevante referenties aanbieden waaruit blijkt:
o Leveringen van ten minste 60 eenheden DGS aan tenminste 3 verschillende vliegvelden in de afgelopen 3 jaar.
o Ten minste 1 referentie door de kandidaat (of door zijn onderaannemers) dat hij in de afgelopen 3 jaar, een opdracht met succes heeft afgerond en die de installatie, het testen en het in bedrijf stellen van DGS-eenheden omvatte.
o Minstens 1 referentie van een opdracht waaronder het onderhoud (preventief en curatief) van de geleverde DGS eenheden, in de afgelopen 3 jaar.
Hiervoor dient men een referentie sjabloon, toegevoegd als aparte bijlage aan deze aankondiging, in te vullen.
• Kwaliteit certificaat (ISO900x of gelijkwaardig).
Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan hij zijn technische bekwaamheid aantonen met andere documenten die Brussels Airport Company geschikt acht.
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat die onder andere:
• Het ontbreken van relevante referenties.
• Het ontbreken van de vereiste certificaten.
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen gelden de hoger vermelde vereisten op het niveau van de combinatie tezamen.
Indien de kandidaat niet voldoet aan één of meer van de vereisten inzake technische bekwaamheid, kan beroep worden gedaan op de bekwaamheid van een derde entiteit. De derde entiteit moet een verbintenis - overeenkomstig het model van Brussels Airport Company dat is toegevoegd als aparte bijlage aan deze aankondiging - voorleggen als garantie voor de technische bekwaamheid, waarin hij aanvaardt dat Brussels Airport Company, in het kader van de uitvoering van de opdracht, kan vereisen dat de derde entiteit daadwerkelijk betrokken wordt bij of belast wordt met de uitvoering van de opdracht voor het gedeelte waarvoor op zijn technische bekwaamheid beroep wordt gedaan. Brussels Airport Company behoudt zich het recht voor om een verbintenis niet in aanmerking te nemen indien deze inhoudelijk afwijkt van het model dat door Brussels Airport Company ter beschikking wordt gesteld of indien deze geen of onvoldoende garantie biedt inzake de technische bekwaamheid.