Rectificatie

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van infoborden

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_22847
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33381153
E-mail
ocmw_gac_leveringen@ocmw.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=304343

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van infoborden

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2017_00042-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 44423400 - Signaleringsborden en aanverwante artikelen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van infoborden

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-510896

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 077-171674

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het bestek werd aangepast op volgende pagina's: P1 indieningsdatum uitgesteld naar 15/5/2018 om 13u15 P6 variant: Vereiste variant gewijzigd naar toegestane P24 stabiliteitsstudie “De kosten voor de opmaak van de (eventuele) stabiliteitsstudie zijn inbegrepen in de offerte.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2212 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!