Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren, monteren en indienststellen van een hoogtewerker op voertuig - DFB-Logistiek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveren, monteren en indienststellen van een hoogtewerker op voertuig - DFB-Logistiek

Publicatiedatum
30-08-2016
Deadline
27-09-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34142100 - Vrachtwagens met hoogwerker
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Leuven
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Anja Severeyns

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

nvt

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht. De lijst geeft onderstaande weer:
• Het totaal bedrag van de uitgevoerde prestaties per jaar.
Het totaal bedrag van de uitgevoerde prestaties aan minimum 1 van de 3 voornaamste klanten moet minimaal gelijk zijn aan het totaal bedrag van deze offerte.
De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
• datum van uitvoering van de opdracht
• naam van de publiek – of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren
• contactpersoon: naam, functie, telefoonnummer

Eventuele minimumeisen:

minstens 3 referenties