Zakelijke dienstverlening

Juridische dienstverlening, boekhoudkundige diensten, audits, fiscale diensten, marktonderzoek, enquêtes en statistiek, adviezen inzake bedrijfsvoering en management, ondersteuning voor kantoorwerk, recrutering, opsporing en beveiliging, drukkerij en aanverwante diensten, verpakkingsdiensten, incassobureaus, organiseren van beurzen, uitgeverijdiensten, abonnementsdiensten, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Europese Commissie, Directorate-General for Trade, Directorate G — Trade Strategy and Analysis, Market Access Aankondiging van een opdracht

Overeenkomst voor het verstrekken van een indicatieve, niet-uitputtende lijst van conflict- en hoogrisicogebieden in het kader van Verordening (EU) nr...

Overeenkomst die diensten dekt voor het verstrekken van een indicatieve, niet-uitputtende lijst van conflict- en hoogrisicogebieden in het kader van Verordening (EU) nr. 2017/821.
Publicatie19-10-2018
Deadline06-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Gemeentebestuur Knokke-Heist Aankondiging van een opdracht
Publicatie19-10-2018
Deadline13-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen Aankondiging van een opdracht

Ontwerp, levering, opbouw, decoratie, inrichting en afbraak van het Belgische paviljoen op de BIO INTERNATIONAL CONVENTION.

Ontwerp, levering, opbouw, decoratie, inrichting en afbraak van het Belgische paviljoen op de BIO INTERNATIONAL CONVENTION, voorzien in het actieplan van Flanders Investment & Trade , georganiseerd in nauwe samenwerking met AWEX, flanders.bio en BioWin.
Publicatie19-10-2018
Deadline23-11-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Omgevingsbeleid voor Energie, Klimaat en Groene economie Rectificatie

Beleidsstudie naar het voorkomen en bestrijden van emissiefraude bij wegvoertuigen

Beleidsstudie naar het voorkomen en bestrijden van emissiefraude bij wegvoertuigen.
Publicatie19-10-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Agentschap voor Innoveren en Ondernemen Aankondiging van een gegunde opdracht

Intercluster samenwerking binnen de transitieprioriteiten

Deze opdracht situeert zich in het clusterbeleid van de Vlaamse Regering. Binnen dit beleid is gekozen om voor een aantal voor Vlaanderen belangrijke economisch en maatschappelijk groeidomeinen momenteel alle speerpuntclusters te ondersteunen. Deze speerpuntclusters hebben als opdracht op de competitiviteit van de bedrijven binnen het domein te versterken via samenwerking tussen de bedrijven onder...
Publicatie19-10-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
visit.brussels Proces-verbaal van opening van de offertes

HET SLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST VOOR DE PRESTATIES VAN EEN COMMUNICATIEBUREAU BELAST MET DE BETALENDE DIGITALE CAMPAGNES EN REFERENCING VAN HET B...

De huidige raamovereenkomst heeft tot doel de wettelijke,financiële,technische en administratieve contextvast te leggen van de navolgende bestellingen die visit.brussels zal plaatsen tijdens haar geldigheidsduuren die betrekking zullen hebben op de diensten van een communicatiebureau waarvan de aanbestedendeoverheid gebruik wenst te maken in het kader van het beheer van haar digitale campagnes en...
Publicatie19-10-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Raad van de Europese Unie, Secrétariat général Aankondiging van een opdracht

UCA 18/048 - Technischebijstandsdiensten inzake systeemtechniek voor de kwaliteitscontrole van de onderhoudsdiensten voor technische installaties van...

Het doel van dit contract is technische bijstand inzake systeemtechniek verlenen voor de kwaliteitscontrole van de onderhoudsdiensten voor technische installaties (verwarming, ventilatie, airconditioning, sanitaire en elektromechanische uitrusting (met inbegrip van liften en gondels) in de gebouwen van het secretariaat-generaal van de Raad (hierna " het secretariaat ") te Brussel.
Publicatie18-10-2018
Deadline09-11-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Actiris Rectificatie

Conceptie & creatie van online en offline content

Deze opdracht heeft tot doel om tweetalige (NL/FR) content op te stellen en via verschillende communicatiekanalen te verspreiden en de strategie rond online en offline content marketing van Actiris op lange termijn te doen evolueren.
Publicatie18-10-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Agentschap voor Overheidspersoneel Aankondiging van een opdracht

Meetinstrument voor het meten van werkeisen en hulpbronnen in entiteiten van de Vlaamse overheid

De uitvoering van welzijnsmetingen op basis van een meetinstrument dat de entiteiten van de Vlaamse overheid meer inzicht kan geven in hun werkeisen en hulpbronnen op organisatie-, team/afdelings- en individueel niveau: ▪ op basis van een gefundeerde analyse van het welzijnsklimaat ▪ met de mogelijkheid tot monitoring van het welzijnsklimaat op het niveau van de Vlaamse overheid (mogelijkheid tot...
Publicatie18-10-2018
Deadline22-11-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen Aankondiging van een opdracht

Boomcontrole en actualisatie bomeninventaris beurtrol per district

De diensten op dienstbevel omvatten: 1) boomcontrole op gemarkeerde bomen door het bestuur langs gewestwegen in de ganse provincie. 2) het afleveren van een geactualiseerde representatieve bomeninventaris : - digitale databank - digitaal en afgedrukt kaartmateriaal - digitale en afgedrukte Excel-rapporten - een visuele beoordeling van bomen in de provincie West-Vlaanderen. De inventaris dient ver...
Publicatie18-10-2018
Deadline21-11-2018
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Agentschap voor Natuur en Bos Aankondiging van een opdracht

Ecohydrologische studie van de Markvallei ter voorbereiding van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen

Doel van de opdracht is om het gebied ecohydrologisch te karakteriseren en concrete oplossingen aan te reiken voor de hydrologische knelpunten. De studie bestaat uit: - onderzoeken van de hydrologie van het studiegebied: grondwater, stilstaande en stromende oppervlaktewateren en overstromingsregime; - duiden van de hydrologische knelpunten en aangeven hoe deze intern, hetzij extern kunnen opgelost...
Publicatie18-10-2018
Deadline12-11-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid Rectificatie

Gedragsonderzoeken: Stated Preference onderzoek vervoerwijze - en tijdstipkeuze

Eén van de instrumenten die ingezet worden binnen de afdeling Beleid zijn de strategische verkeersmodellen en voor deze opdracht meer specifiek de strategische personenmodellen. Bij de ontwikkeling van deze strategische personenmodellen zijn gegevens uit gedragsonderzoeken nodig. Voorliggende opdracht bestaat uit het ondersteunen van de opdrachtgever bij het ontwikkelen van deze verkeersmodellen d...
Publicatie18-10-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Agentschap voor Natuur en Bos Aankondiging van een opdracht

Ecohydrologische studie: Bolisserbeek en Dommel ter voorbereiding van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen

Doel van de opdracht is om het studiegebied ecohydrologisch te karakteriseren, de hydrologische knelpunten te inventariseren en hiervoor concrete oplossingen aan te reiken. De studie bestaat uit volgende onderzoeken: - onderzoeken van de detailhydrologie van het studiegebied met focus op grondwaterpeilregime ten gevolge van de hoofd- en detailbegreppeling en aangeven hoe deze intern kunnen opgelo...
Publicatie18-10-2018
Deadline12-11-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven Aankondiging van een gegunde opdracht

Productie van foto's

De Opdracht is een opdracht voor diensten en betreft prestaties voor de productie van foto's om tegemoet te komen aan de communicatie- en promotiebehoeften verbonden aan de activiteiten van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, hub.brussels.
Publicatie18-10-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg Rectificatie

Studieopdracht voor de aanleg van fietspaden langs de N18 Antwerpsesteenweg te Leopoldsburg

Het voorwerp van de opdracht is de aanleg van fietspaden langs de N18 Antwerpsesteenweg tussen de rotonde Quatre Bras te Leopoldsburg en de gemeentegrens met Balen, de aanleg van DWA en afkoppeling van hemelwater, de herinrichting van kruispunten en renovatie van de rijweg op de N18.
Publicatie18-10-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Limburg (BE) (BE22)
Europees Parlement, direction générale de la communication Aankondiging van een opdracht

Euroscola — voorbereiding, coördinatie en facilitatie van het programma

Het EP-bureau in Straatsburg heeft sinds 1989 een programma voor bijeenkomsten voor jongeren ontwikkeld om hen in staat te stellen de rol van het EP te leren kennen en de noodzaak van persoonlijke betrokkenheid bij een democratie te begrijpen. Het doel van dit programma is om jongeren voor te bereiden op hun rol als Europese burgers. Gedurende een twintigtal dagen worden tot 600 jongeren uit lande...
Publicatie17-10-2018
Deadline07-12-2018
Regiocode (NUTS) FRANCE (FR)
Leuven Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het verlenen van financieel-boekhoudkundig advies en ondersteuning

Raamovereenkomst voor het verlenen van financieel-boekhoudkundig advies en ondersteuning
Publicatie17-10-2018
Deadline27-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Omgevingsbeleid voor Energie, Klimaat en Groene economie Rectificatie

Beleidsstudie naar het voorkomen en bestrijden van emissiefraude bij wegvoertuigen

Beleidsstudie naar het voorkomen en bestrijden van emissiefraude bij wegvoertuigen.
Publicatie17-10-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Vereniging naar publiek recht Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamcontract voor Marketing & Communicatie 2019 - 2022

Om in de periode 2019 -2022 (4 jaar) het marketing- en communicatiebeleid van Zorgbedrijf Antwerpen verder uit te bouwen, wil Zorgbedrijf Antwerpen een beroep doen op externe expertise. De opdracht voor het extern bureau behelst de ontwikkeling van een aantal geïntegreerde campagnes, rekening houdend met de bestaande merkstrategie, marketing- en mediamix, bruikbare technologieën en technieken, tim...
Publicatie17-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Stad Brussel - Aankoopcentrale Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het vertalen en het corrigeren, gedurende 48 maanden, van teksten

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het vertalen en het corrigeren, gedurende 48 maanden, van teksten
Publicatie17-10-2018
Deadline20-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Proces-verbaal van opening van de offertes

PSC-Overeenkomst 2015-2019 - Evaluatie van het beleidsinstrument & de 32 projecten voor sociale cohesie in de sociale huisvestingssector van het Bruss...

De Opdrachthouder moet: • de impact van de (verwezenlijkte / in verwezenlijking verkerende / bijgestuurde) acties en de lopende participatiedynamiek analyseren ; zorgen voor elementen waarmee kan worden begrepen waarom de acties niet verwezenlijkt konden worden ; • bezinningsmogelijkheden / aanbevelingen voorstellen met betrekking tot de plaatselijke vaststellingen ; • bezinningsmogelijkheden / aa...
Publicatie17-10-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS Rectificatie

Aanstellen van een incassoburo voor OZ

Aanstellen van een incassoburo voor OZ
Publicatie16-10-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

2018/62355/E2/FTE-ETF

Dienstverlening van boekhoudkundige en financiële analyse in het Frans en in het Nederlands van de projectvoorstellen ontvangen in het kader van het Energietransitiefonds
Publicatie16-10-2018
Deadline05-11-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Federale Politie Dienst Procurement Proces-verbaal van opening van de offertes

Diensten voor het technische beheer van de infrastructurele nutsvoorzieningen ten behoeve van de CIC-ASTRID centra in België

Diensten voor het technische beheer van de infrastructurele nutsvoorzieningen ten behoeve van de CIC-ASTRID centra in België
Publicatie16-10-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Agentschap Plantentuin Meise Proces-verbaal van opening van de offertes

Beeldverwerking en dataregistratie van het herbarium (partim) beheerd door APM

Beeldverwerking en dataregistratie van het herbarium (partim) beheerd door APM
Publicatie16-10-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!