Zakelijke dienstverlening

Juridische dienstverlening, boekhoudkundige diensten, audits, fiscale diensten, marktonderzoek, enquêtes en statistiek, adviezen inzake bedrijfsvoering en management, ondersteuning voor kantoorwerk, recrutering, opsporing en beveiliging, drukkerij en aanverwante diensten, verpakkingsdiensten, incassobureaus, organiseren van beurzen, uitgeverijdiensten, abonnementsdiensten, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Europese Commissie — Directoraat-generaal voor Concurrentie Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de uitvoering van ondersteunende onderzoeken voor evaluaties en effectbeoordelingen op het gebied van antitrustbeleid

Het doel van het raamcontract is om ondersteuning te bieden voor studies en beoordelingen op het gebied van antitrustbeleid.
Publicatie08-12-2018
Deadline28-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Europees Parlement, Directorate-General for Communication Rectificatie

Ondersteuning bij het organiseren van de Opendeurdagen van het Europees Parlement

De Opendeurdagen behoren tot de grootste terugkerende evenementen die het Europees Parlement jaarlijks organiseert. Het besluit van het Bureau van 2.7.2018 keurde de data van de Opendeurdagen voor 2019 goed. Een raamovereenkomst voor de Opendeurdagen/-evenementen vormde onderdeel van de programmering. De contractant wordt verzocht ondersteuning en deskundigheid te bieden bij het organiseren van de...
Publicatie08-12-2018
Regiocode (NUTS) FRANCE (FR)
EIT Digital IVZW Aankondiging van een gegunde opdracht

Boekhouding en projectbeheer

Boekhouding en projectbeheer.
Publicatie08-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Europese Commissie, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate F: Digital Single Market F2: E-Commerce and Platforms Aankondiging van een opdracht

Ondersteuning voor de waarnemingspost voor de onlineplatformeconomie — SMART 2018/0034

Dit onderzoek beoogt gegevensverzameling en multidisciplinaire analyse van opkomende kwesties zoals onder meer toegang tot gegevens en het rangschikken van algoritmen, prijspariteitsclausules in onlineplatformen, evenals de verdere ontwikkeling van nationale regelgevende en beleidsbenaderingen ten opzichte van onlineplatformen. Het onderzoek moet ook de werkzaamheden van een deskundigengroep voor...
Publicatie08-12-2018
Deadline18-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Europese Commissie, Directoraat-generaal "Personeelszaken en Veiligheid“, Eenheid HR.DD.R.1 "Financiën, Inkoop en Interne Controle” Aankondiging van een gegunde opdracht

Verstrekking van diensten met betrekking tot medewerkersonderzoeken bij de instellingen en organen van de Europese Unie

Deze aanbesteding bestaat uit 2 Percelen. Een contractant mag voor een van de Percelen of voor beide Percelen tegelijk een inschrijving indienen. In het laatste geval mag de inschrijver een inschrijving indienen die echter duidelijk de 2 afzonderlijke Percelen identificeert. • Perceel 1: Klassieke onderzoeksanalyse en aanverwante diensten (ontwerp, onderzoeksbeheer, analyse, verslaggeving enz.) •...
Publicatie08-12-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Europese Commissie, Directorate-General Communication, Unit A2 — Corporate Services Aankondiging van een gegunde opdracht

Meervoudige raamovereenkomst voor de verlening van diensten in verband met de organisatie van informatie- en communicatiecampagnes — PO/2018-06/A2

Deze uitnodiging tot inschrijving behelst het verlenen van een waaier aan diensten ten behoeve van de deelnemende EU-instellingen en -organen inzake het ontwerp, de tenuitvoerlegging, de follow-up en de evaluatie van informatie- en communicatiecampagnes in het kader van een raamovereenkomst.
Publicatie08-12-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Actiris Rectificatie

Enquêtes bij klanten

Deze opdracht omvat voornamelijk de uitvoering van de kwantitatieve en kwalitatieve enquêtes bij de klanten van Actiris, namelijk de werkzoekenden en de werkgevers. Het is de bedoeling om te peilen naar hun tevredenheid en hoe zij de dienstverlening ervaren en percipiëren. In het kader van deze opdracht is het tevens mogelijk om enquêtes uit te voeren bij interne medewerkers van Actiris.
Publicatie08-12-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Departement Landbouw en Visserij Rectificatie

Raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers”

Deze opdracht betreft de raamovereenkomst “Bedrijfsadviessysteem KRATOS – Raad op maat voor land- en tuinbouwers” en wordt uitgewerkt in kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de horizontale verordening (verordening (EU) nr. 1306/2013 ) is bepaald dat de lidstaten een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers uitwerken. In de plattelandsverordening (art. 15 van verordeni...
Publicatie08-12-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren) Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Marktonderzoek & 360° marketingbureau voor online en offline media

Ondersteuning door externe gespecialiseerde partijen m.b.t. twee specifieke marketingdomeinen: - Marktonderzoek (kwalitatief & kwantitatief) - 360° marketingbureau voor online en offline media
Publicatie08-12-2018
Deadline10-01-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Europese Commissie, Directorate-General for Internal Market, Entrepreneurship and SMEs, Directorate E: Modernisation of the Single Market Aankondiging van een gegunde opdracht

In kaart brengen en evalueren van de opheffing van juridische en administratieve belemmeringen in de dienstensector

De doelstelling van de uitnodiging tot inschrijving is om de Commissie de basis te verschaffen om de nationale wettelijke beperkingen in een aantal dienstensectoren gedetailleerd wettelijk in kaart te brengen. De doelstelling is om een overzicht te krijgen van de resterende belemmeringen voor de interne markt en te begrijpen hoe deze beperkingen zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld.
Publicatie07-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Centrum voor Kankeropsporing Aankondiging van een opdracht

HET DRUKKEN VAN BRIEVEN, FOLDERS EN OMSLAGEN INCLUSIEF PERSONALISATIE, HANDLING, POSTKLAAR MAKEN EN VERZENDING

Opdrachtgever wenst over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst voor de duur van 4 jaar voor het drukken van brieven, folders en omslagen, met inbegrip van de personalisatie ervan, de handling en het postklaar maken. Binnen de scope van deze overeenkomst vallen volgende prestaties o het verzorgen van het drukwerk van brieven en folders o het verzorgen van het drukwerk van de omslagen o d...
Publicatie07-12-2018
Deadline07-01-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap Rectificatie

Het beheer door een Meldkamer van de alarmsystemen en interventie na alarm bij VDAB-vestigingen

De Opdracht bestaat uit :Perceel 1: Meldkamer- Het beheer door een alarmcentrale - Deze handelingen zijn voornamelijk de controle, de interpretatie en de verificatie van deze signalen.- Het uitsturen en aansturen van bewakingsagenten, de verwittiging van de gebruiker en als nodig de verwittiging van de politie- en hulpdiensten. - De signalen kunnen per VDAB-vestiging uitgezonden worden door versch...
Publicatie07-12-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Koninklijk Museum voor Midden Africa Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst met één enkele deelnemer voor bewakingsdiensten voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) en mogelijk andere federaal wete...

De opdracht betreft het uitvoeren van bewakingsactiviteiten met het oog op het verzekeren van de veiligheid van personen en goederen (in het bijzonder van al dan niet tentoongestelde museale collecties) binnen de gebouwen en de site van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika (verder genoemd KMMA).
Publicatie07-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
FOD Mobiliteit en Vervoer Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

ORGANISATIE VAN GERICHTE ENQUÊTES INZAKE MOBILITEIT EN DE INNOVATIES OP DIT GEBIED, VOOR REKENING VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER

De onderhavige opdracht betreft de organisatie van gerichte enquêtes inzake mobiliteit en de innovaties op dit gebied, in het kader van het project « BeMob». Dit project, « BeMob», is erop gericht snel gegevens te verzamelen over het gedrag van de Belgen op het gebied van verplaatsingen en de mate waarin zij aansluiting vinden bij nieuwe vervoermiddelen, alsook meningen te verzamelen over actuele...
Publicatie07-12-2018
Deadline11-01-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Technopolis NV Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst Cateringdiensten voor evenementen in Technopolis

Het voorwerp van deze opdracht omvat de dienstverlening van catering voor evenementen die in Technopolis plaatsvinden. De verschillende formules van deze evenementen variëren van vergaderingen, walking diners, personeelsfeesten, recepties, specifieke themabuffetten ed…
Publicatie07-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Mechelen (BE212)
Broederlijk Delen VZW Proces-verbaal van opening van de offertes

Campagnelogistiek behandeling 2020-2024

Logistieke behandeling (van stockage, verpakken tot verzendklaar maken) van campagnematerialen voor klanten van Broederlijk Delen vzw en Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 vzw
Publicatie07-12-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Europese Commissie, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains Aankondiging van een gegunde opdracht

Technische bijstand bij de tenuitvoerlegging van de verordening inzake bouwproducten.

Technische bijstand bij de tenuitvoerlegging van de verordening inzake bouwproducten.
Publicatie06-12-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
FOD Fin Afdeling Aankopen Aankondiging van een opdracht

Openbare procedure voor aanneming van diensten betreffende de begeleiding van verschillende federale overheidsdiensten in het kader van de ontwikkelin...

Begeleiding van verschillende federale overheidsdiensten in het kader van de ontwikkeling van hun employer branding-beleid
Publicatie06-12-2018
Deadline21-01-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Leefmilieu Brussel Rectificatie
Publicatie06-12-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht van diensten met als voorwerp diensten van uitzendzorgkundigen en uitzendverpleegkundigen voor rekening van het Sint-Lambrechtsehuis

Onderhavige opdracht heeft als voorwerp de diensten van uitzendzorgkundigen en uitzendverpleegkundigen voor rekening van het Rusthuis.
Publicatie06-12-2018
Deadline11-01-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Nationale Loterij N.V. van publiek recht Rectificatie

Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Het doel van deze mededingingsprocedure is het afsluiten van een raamovereenkomst met drie (3) inschrijvers voor de volgende percelen (domeinen): administratief bediende, magazijniers, winkelbediende, en studenten/studentes, , die op bekwame wijze de behoefte aan interim personeel voor deze percelen van de Nationale Loterij zullen invullen als samenwerkingspartner voor prestaties in het Vlaamse, W...
Publicatie06-12-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Europese Commissie, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate F: Digital Single Market F3: Digital Innovation and Blockchain Aankondiging van een opdracht

Onderzoek inzake blokketens: juridische, bestuurs- en interoperabiliteitsaspecten — Smart 2018/0038.

Het onderzoek moet de juridische en regelgevende aspecten in verband met op blokketens geïnspireerde technologieën en hun toepassingen onderzoeken, alsook de sociaaleconomische effecten van de blokketentechnologie. Het onderzoek/de aanbesteding moet het mogelijk maken ad-hocdeskundigheid te mobiliseren en feiten en cijfers te verzamelen op een flexibele manier ter ondersteuning van het blokketenin...
Publicatie05-12-2018
Deadline17-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Agentschap voor Innoveren en Ondernemen Aankondiging van een opdracht

Raamcontract voor communicatie opdrachten.

Het betreft een bestelopdracht voor algemene communicatie opdrachten. Deze opdracht is opgedeeld in 2 percelen: 1) communicatiestrategie, advies en implementatie, inclusief all round grafisch ontwerp (bv opmaak brochures in huisstijl, …) 2) digitale strategie en implementatie.
Publicatie05-12-2018
Deadline03-01-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Sint-Maartensscholen Ieper vzw Aankondiging van een gegunde opdracht

Externe printdiensten: online bestelsysteem, printen en leveren op diverse locaties in Ieper

Sint-Maartensscholen wenst het printen van haar cursussen, examens, toetsen ed. uit te besteden aan een externe printpartner.
Publicatie05-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Ieper (BE253)
Vlaams Planbureau voor de leefomgeving Proces-verbaal van opening van de offertes

Update langetermijnvisie voor DOV

Het doel is een gedragen visie te formuleren voor de verdere uitbouw van het informatie- en kennissysteem m.b.t. bodem en ondergrond voor Vlaanderen in 2030.
Publicatie05-12-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1720 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!