Antwerpen
Rectificatie

Strategisch Ruimteplan Antwerpen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_22847
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33382770
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377762

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Strategisch Ruimteplan Antwerpen

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2020_01116-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79311000 - Uitvoeren van studies

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Strategisch Ruimteplan Antwerpen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519244

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 110-267178

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Als opdrachtgever wil de stad Antwerpen nog meegeven dat de opmaak van het Strategisch Ruimteplan Antwerpen een complexe opdracht is die enkele jaren zal lopen en waarbij diverse disciplines en bureaus worden ingezet. In grootteorde wordt hiervoor een bedrag van 600.000 euro (incl. BTW) voorzien. Het bedrag zal verder gespecifieerd worden in de tweede fase van de mededingingsprocedure met onderhandeling.