Aankondiging van een opdracht

Een bureau voor mediastrategie en -planning en voor het inkopen van media ten behoeve van de Nationale Loterij

Onderhavige opdracht heeft de bedoeling om een overeenkomst af te sluiten met één dienstverlener voor
strategie, communications planning, inkoop van off- en online mediaruimte + econometrisch model en digitale
tools om planning & buying te optimaliseren.

Publicatiedatum
16-12-2015
Deadline
12-01-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
79341000 - Reclamediensten
79341100 - Diensten voor advies inzake reclame
79341200 - Diensten voor reclamebeheer
79341400 - Reclamecampagnediensten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 13
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres
Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Dienst Procurement
Ter attentie van
Catherine Abanto

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De omvang van de markt omvat de volgende zaken: - Strategie - Planning - Buying - Administratie - Post analyses - Research Dit alles voor 5 merken, met minstens 5 campagnes/ per merk / per jaar; over 7 touchpoints per campagne, waaronder 3 digitaal (inclusief performance campaigns).

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- de verklaring dat voor de onderneming geen veroordeling bij onherroepelijk vonnis is uitgesproken omwille van deelneming aan een criminele organisatie [als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek], omkoping [als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek], fraude [als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in art 57 lid 1 sub
c van de Richtlijn 2014/24/EG en goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002] of witwassen van geld [als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme]
- de verklaring dat de onderneming geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld
als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
- de verklaring dat de onderneming niet verkeert in staat van faillissement, of vereffening, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of verkeert in een andere soortgelijke toestand als
gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen
- de verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn (directe en indirecte) belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is
- de verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale (verzekering) bijdragen van het land waar hij gevestigd is

Economische en financiële draagkracht

- de economische en financiële draagkracht van
de onderneming worden afgetoetst aan een D&B
bedrijfsratio-evaluatie. De Nationale Loterij staat zelf in voor het opvragen van de rapporten aan D&B.
Ondernemingen met een D&B risicofactor 4 en/of een faillissementsscore van < 20 op 100 komen niet voor gunning in aanmerking. Tenzij een eigen financiële analyse van de jaarrekeningen van de voorbije drie boekjaren dit negatieve beeld nuanceren.

Vakbekwaamheid

- gemiddelde totale jaaromzet van de kandidaat, minstens 50.000.000 EUR (vijftig miljoen euro) over de voorbije drie boekjaren (UMA: Omzet: bruto gefactureerde omzetcijfer per media, na aftrek van alle tarief-, kortings- en onderhandelingsvoordelen, maar voor aftrek van de agentschapscommissie. Belangrijke opmerking: dit omzetcijfer is gebaseerd op de door de agentschap gemaakte aankopen en houdt geen rekening met eventueel andere geleverde prestaties (diensten) zoals planning, concurrentieanalyse, strategische aanbevelingen (strategie), international coördinatie, gediversifieerde diensten, enz., zelfs wanneer de staff (equivalent voltijdse medewerkers, langdurige stagiaires inbegrepen) alle functies omvat)
- het aantal personeelsleden van de kandidaat, met minstens 70 FTE medewerkers (op groepsniveau)
- Het team dient te bestaan uit een aantal senior,
medior en junior mensen / profielen. De kandidaat moet minstens 10 medewerkers van elke profiel (senior, medior en junior) hebben (op groepsniveau).
Voor de senior mensen moet ook een CV meegestuurd worden.
Ziehier de door de Nationale Loterij gewenste profielen:
* senior: minstens 5 jaar ervaring als mediastrateeg,
-planner en/of aankoper
* medior: minstens 3 jaar ervaring als mediastrateeg,
-planner en/of aankoper
* junior: minstens 1 jaar ervaring als mediastrateeg,
-planner en/of aankoper
De kandidaat moet in staat zijn om op de dag van de toewijzing van de opdracht onmiddelijk een team te activeren.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!