Aankondiging van een opdracht

Leveren van bijstands- en adviesdiensten aan de Directie Interne Audit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Leveren van bijstands- en adviesdiensten aan de Directie Interne Audit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Publicatiedatum
11-12-2015
Deadline
01-02-2016 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
79210000 - Boekhoudkundige en auditdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 9
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Interne Audit
Postadres
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De Bondt Bart

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: Tussen 1.00 EURen 80000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

Door deel te nemen aan deze plaatsingsprocedure voor de overheidsopdracht verklaart de inschrijver impliciet op erewoord dat hij niet onder een van de uitsluitingsgevallen valt, zoals bedoeld in artikel 61 van het voormelde Koninklijk Besluit van 15 juli 2011. Een regularisatie a posteriori van de impliciete verklaring op erewoord is niet mogelijk. Elke onjuiste verklaring op erewoord kan tot uitsluiting van de betrokken inschrijver leiden en sancties voor de inschrijver in kwestie tot gevolg hebben.
De aanbestedende macht zal de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord nagaan van de inschrijver wiens offerte het beste is geklasseerd. Tot dat doel, en in het geval dat de aanbestedende macht de benodigde informatie nog niet zou hebben verkregen via elektronische weg (federale IT-applicatie “DIGIFLOW” – enkel voor Belgische inschrijvers), zal de aanbestedende overheid aan de betrokken inschrijver vragen om zo snel mogelijk en in een door de aanbestedende overheid bepaalde termijn, de informatie of documenten over te maken die toelaten om de persoonlijke situatie na te gaan.
Deze controle zal betrekking hebben op de volgende inlichtingen:
a) Niet-betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid
1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 60, §1 van het voormelde Koninklijk Besluit van 2 juli 2014, is de inschrijver (Belgisch of buitenlands) die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, verplicht een attest van de RSZ aan te vragen waaruit blijkt dat hij in orde is met de betalingen van de sociale bijdragen en indien nodig ook een bewijs van bestaanszekerheid. De aanbestedende overheid zal via elektronische weg de persoonlijke situatie inzake betaling van sociale bijdragen controleren en indien nodig ook de bestaanszekerheid verifiëren van de inschrijver met de meest rendabele regelmatige offerte.
2. Op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid zal de buitenlandse inschrijver die personeel tewerkstelt dat niet is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, een attest moeten kunnen voorleggen dat door de bevoegde overheid is afgegeven dat aangeeft dat hij volgens de rekening die ten laatste de dag vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Indien een dergelijk document in het betrokken land niet wordt uitgereikt, kan het vervangen worden door een verklaring onder ede of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land.
b) Faillissement of gelijkaardige situatie
De inschrijver mag niet in een van de volgende gevallen verkeren:
1° in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
2° aangifte hebben gedaan van faillissement, een procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig hebben gemaakt of een gelijkaardige in de nationale wetgevingen en reglementeringen vervatte procedure lopende hebben.
1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 60, §1 van het voormelde Koninklijk Besluit van 2 juli 2014 is de inschrijver uit België verplicht om een uittreksel uit het strafregister of een gelijkaardig document dat is afgeleverd door de Belgische, gerechtelijke of bestuurlijke overheidsinstantie, voor te leggen waaruit blijkt dat aan deze vereisten wordt voldaan. De aanbestedende overheid zal via elektronische weg de persoonlijke situatie inzake faillissement of elke gelijkaardige situatie van de Belgische inschrijver met de meest rendabele offerte verifiëren.
2. Op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid dient de inschrijver uit het buitenland een recent attest voor te leggen (maximaal 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van opening van de offertes) van de gerechtelijke of bestuurlijke overheidsinstantie van het betrokken land waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan. Indien een dergelijk document in het betrokken land niet wordt uitgereikt, kan het vervangen worden door een verklaring onder ede of een plechtige verklaring van de inschrijver voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land.
c) Niet-betaling van belastingen en taksen
De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen en de BTW.
Op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid:
1. produceert de Belgische inschrijver een recent (maximaal 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van de zitting voor opening van de offertes) attest 276C2 van de Administratie van de Directe Belastingen, en een recent (maximaal 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van opening van de offertes) attest van de Administratie van de BTW waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn verplichtingen t.o.v. de voornoemde administraties.
2. produceert de buitenlandse inschrijver een of meerdere recente (maximaal 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van opening van de offertes) attesten van de administratie(s) die in zijn land bevoegd is (zijn) voor de inning van de directe belastingen en de BTW (of van de belastingen die in zijn land de BTW vervangen), die vermelden dat hij is orde is met zijn verplichtingen t.o.v. de voornoemde administratie(s). Indien een dergelijk document of documenten in het betrokken land niet wordt (worden) uitgereikt, kan het (kunnen ze) vervangen worden door een verklaring onder ede of een plechtige verklaring van de inschrijver voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land.
Opmerkingen:
Wanneer een offerte wordt ingediend door een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid bestaande uit meerdere fysieke personen of rechtspersonen, gelden bovenstaande eisen inzake de persoonlijke situatie van de inschrijvers voor elk lid van deze vereniging.
Indien de inschrijver een rechtspersoon is of bestaat uit een of meerdere rechtspersonen, zijn deze eisen van toepassing op elke rechtspersoon in wiens naam de offerte wordt neergelegd (en niet op de bestuurders van deze rechtspersonen).

Vakbekwaamheid

De inschrijvers voegen verplicht bij hun offerte de documenten die gespecificeerd worden in punt 10.1 van het bestek, evenals volgende inlichtingen
• Een referentie van minimum drie gelijkaardige diensten (bijstands- en adviesdiensten aan een interne auditdienst) die werden geleverd tijdens de laatste vijf jaar met opgave van de bedragen (elke opdracht gelijk aan ten minste 40.000€ incl. BTW), de data en de openbare of privébegunstigden:
o indien het om de levering van diensten aan een overheidsinstantie gaat, moeten de diensten worden bewezen aan de hand van attesten die door de bevoegde instantie zijn opgesteld of goedgekeurd;
o indien het om de levering van diensten aan een privéonderneming gaat, moeten de attesten worden opgesteld door de koper; bij ontstentenis daarvan wordt een gewone verklaring van de leverancier aanvaard.
• een attest dat op volledige wijze melding maakt van de beroepservaring en de opleiding van alle medewerkers die de dienstverlener voornemens is ter beschikking van de aanbestedende overheid te stellen, conform aan de eisen van de aanbestedende macht, te weten: de medewerkers die de dienstverlener ter beschikking stelt aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zullen een universitair diploma bezitten en een minimale ervaring inzake interne audit van 5 jaar. Ze zullen ook de twee officiële talen van het Brussels Gewest machtig zijn (Frans – Nederlands);
• een attest waarin de dienstverlener de maximale termijn vermeldt die hij in acht zal nemen om zijn personeel daadwerkelijk ter beschikking van de Directie Interne Audit te stellen na een vraag om bijstand of advies (deze termijn gaat in bij ontvangst van de vraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel);
• een kopie van de volmacht waarmee de ondertekenaar van het offerteformulier wordt gemachtigd de inschrijver te vertegenwoordigen.

Eventuele minimumeisen:

Een referentie van minimum drie gelijkaardige diensten (bijstands- en adviesdiensten aan een interne auditdienst) die werden opgeleverd tijdens de laatste vijf jaar met opgave van de bedragen (elke opdracht gelijk aan ten minste 40.000€ incl. BTW), de data en de openbare of privébegunstigden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!