Výkonná agentura pro malé a střední podniky, EASME.A.1 COSME
Aankondiging van een gegunde opdracht

Studie týkající se principů oběhového hospodářství pro navrhování budov

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Výkonná agentura pro malé a střední podniky, EASME.A.1 COSME
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
-
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetové adresy

Hlavní adresa:   http://ec.europa.eu/easme/

Adresa profilu zadavatele:   -

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ne

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ne

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Studie týkající se principů oběhového hospodářství pro navrhování budov

Spisové číslo:   EASME/2019/OP/0024

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   79000000 - Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

EASME vypsala tuto výzvu k podání nabídek na vývoj studie s cílem identifikovat možnosti politiky na podporu aplikace „Principů oběhového hospodářství pro navrhování budov“ v Evropě, vnitrostátních a lokálních politik, s cílem prodloužit životnost budov, usnadnit používání sekundárních materiálů a zlepšit efektivitu zdrojů v životním cyklu budov.

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ne

II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)

Hodnota:   245.310,00

Měna:   EUR

II.2) Popis

II.2.1) Název

-

Část zakázky č.:   -

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   71000000 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Úkoly se budou provádět v prostorách, které určí zhotovitel. Všechna setkání proběhnou v prostorách EASME nebo v prostorách Evropské komise v Bruselu.

II.2.4) Popis zakázky

Od poskytovatele služeb se požaduje:
Úkol č. 1: posoudit aktuální stav v členských státech EU a mimo EU;
Úkol č. 2: analýza a projednání rozdílných stávajících přístupů k principům oběhového hospodářství pro navrhování budov v EU a ve vybraných členských zemích OECD;
Úkol č. 3: identifikace a výběr možnosti politiky za účelem zavedení principů oběhového hospodářství pro navrhování budov;
Úkol č. 4: ověření výsledků a dosahu.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

Cena - Váha:   40

Kritérium kvality - Název:   Kvalita navrhované metodiky  / Váha:   40

Kritérium kvality - Název:   Organizace práce a zdrojů  / Váha:   40

Kritérium kvality - Název:   Kontrola kvality a opatření týkající se řízení rizik  / Váha:   20

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ano

II.2.14) Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3) původního oznámení o zakázce.

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ne

Byl zřízen dynamický nákupní systém:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Byla použita elektronická dražba:   ne

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ne

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   2019/S 229-561105

IV.2.8) Informace o ukončení dynamického nákupního systému

Oznámení se týká ukončení dynamického nákupního systému zveřejněného ve výše uvedeném oznámení o zahájení zadávacího řízení:   ne

IV.2.9) Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Veřejný zadavatel nebude zadávat žádné další zakázky na základě výše uvedeného předběžného oznámení:   ne

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   EASME/2019/OP/0024

Část zakázky č.:   -

Název:   Studie týkající se principů oběhového hospodářství pro navrhování budov

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

29-04-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   8

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   3

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   8

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   8

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Deloitte Conseil
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
-
Obec
Paris
Kód NUTS
FR
PSČ
-
Země
FRANCE
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   250.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   245.310,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ano

Poměrná část:   55%

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace

-

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Tribunál
Poštovní adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 43031100
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

22-06-2020

Příloha D1 – Obecné zakázky: Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

1. Odůvodnění použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v souladu s článkem 32 směrnice 2014/24/EU

Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky/žádosti o účast v návaznosti na:

otevřené řízení:   ne

užší řízení:   ne

Předmětné výrobky jsou vyráběny čistě za účelem výzkumu, pokusu, studie nebo vývoje v souladu s podmínkami stanovenými v dané směrnici:   -

Práce, dodávky nebo služby mohou být poskytovány pouze konkrétním hospodářským subjektem z důvodu:

neexistence hospodářské soutěže z technických důvodů:   ne

veřejné zákázky zaměřené na vyvoření nebo získání jedinečného uměleckého díla nebo uměleckého výkonu:   ne

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   ne

Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici:   ne

Dodatečné dodávky od původního dodavatele objednané v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   ne

Nové stavební práce/služby, které představují opakování stávajících stavebních prací/služeb a jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   -

Zakázka na služby se zadá vítězi nebo jednomu z vítězů soutěže o návrh:   -

Zakázka na dodávky nabízené a nakupované na komoditních burzách:   -

Nákup dodávek nebo služeb za obzvláště výhodných podmínek:

od dodavatele, který s konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost:   -

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   -

2. Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice:   ne

3. Vysvětlení

-