Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Support Performance Management

De opdracht kadert in het Performance Management bij Fedict. Fedict is de jonge, ondersteunende Federale Overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie die sinds zijn oprichting nu bijna vijftien jaar geleden instaat voor het uitwerken, bevorderen en begeleiden van een gemeenschappelijke federale strategie inzake e-government.
De verdere ontwikkeling van e-government blijft meer dan ooit de drijfveer van het hedendaagse Fedict. Integratie, synergie en innovatie staan hierin centraal en zijn de handelsmerken van Fedict.
Om de Fedict-missie en -visie te concretiseren, werden strategische objectieven gedefinieerd. Deze strategische objectieven dienen behaald te worden door Fedict als team en op basis van de onderliggende realisatie van een aantal afgeleide operationele objectieven.
Performantiebeheer moet de organisatie in staat stellen zichzelf en haar activiteiten voortdurend te verbeteren. Fedict moet zich op meetgegevens baseren om de realisatie van zijn objectieven te evalueren en indien nodig bij te sturen. Er dient voor elk objectief aandacht besteed te worden aan het interpreteren van resultaten en het definiëren van verbeteracties bij afwijkende resultaten. Zo maakt performantiebeheer het mogelijk om op alle niveaus van Fedict een volledige PLAN-DO-CHECK-ACT-cyclus te implementeren.
Binnen de organisatie van Fedict bestaat er een ondersteunende entiteit FMSO (Fedict Management Support Office). Deze staat naast zijn opdracht als PMO (“Project Management Office”, implementeren van en toezicht op de methodologie van project management bij Fedict) ook in voor het volledige luik Performance Management.
De opzet van deze opdracht bestaat erin het prestatiebeheer bij Fedict verder uit te bouwen rekening houdend met het vigerend beleid en de daarvan afgeleide strategische en operationele doelstellingen, en Fedict reële operationele ondersteuning te verlenen bij het werken met de huidige reeds in gebruik zijnde Performance Management softwaretool (QPR Metrics, www.qpr.com).

Publicatiedatum
14-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
79411000 - Advies inzake algemeen management
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD ICT
Postadres
WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Maras Björn
Ter attentie van
Procurement Manager

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
22-12-2015 11:00
Te lezen
22-12-2015 15:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
Toe te voegen tekst
Gelieve er rekening mee te houden dat het, in paragraaf 9.2 van het bestek, bedoelde interview mogelijks reeds op woensdag 23 december 2015 ingepland kan worden.
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!